War Dog

War Dog


The no-man’s-land puppy who took to the skies

Malé štěně ze země nikoho, které bylo na nebi.

by / od

Damien Lewis


In the winter of 1939 in the cold snow of no-man’s-1and, two loners met and began an extraordinary journey together, one that would bind them for the rest of their lives. One was an orphaned puppy, abandoned by his owners as they fled the approaching Nazi forces. The other, a lost soul of a different sort – a Czech airman, flying for the French Air Force but soon to be bound for the RAF and the country that he would call home.

V zimě 1939, samotář se setkal ve sněhu s dalším samotářem a spolu se vydali po celý zbytek života na mimořádnou cestu. Jedním z nich bylo osiřelé štěně, opuštěné svými majiteli, když utíkali před blížícími se nacistickými vojáky. Druhou ztracenou duší jiného druhu byl – český letec, který létal ve francouzském letectvu, avšak po krátké době se stal v další zemi příslušníkem RAF, z níž se vrátil domu.

Airman Robert Bozdech stumbled across the tiny German Shepherd after being shot down during a daring mission over enemy lines. Unable to desert his charge, he hid the dog inside his flying jacket as he made his escape. In the months that followed the pair would save each other’s lives countless times as they fled France and flew together with Bomber Command; the puppy – which Robert named Ant – becoming the Squadron mascot along the way. Wounded repeatedly in action, shot, facing crash-landings and parachute bailouts, Ant was eventually grounded due to injury. Even then he refused to abandon his duty, waiting patiently beside the runway for his master’s return from every sortie.

Letec Robert Božetěch po sestřelení při odvážné misi za nepřátelské linie, našel malého německého ovčáka. Psa schoval do letecké bundy a dal se na útěk do bezpečí. V následujících měsících, když utíkali z Francie a při létání v Bomber Command si mnohokrát navzájem zachránili život. Štěně, které Robert pojmenoval Ant se stalo maskotem perutě a létalo s ním na bojové akce. Po opakovaném zranění v akcích a nouzovém přistání Ant již k vůli zranění nelétal. Plnil však dále svou povinnost a trpělivě čekal u přistávací dráhy až do návratu svého pána z bojové letové akce.

By the end of the war Robert and Ant had become very British war heroes, and Ant was justly awarded the Dickin Medal, the ‘Animal VC’. Thrilling and deeply moving, their story will touch the heart of anyone who understands the bond that exists between one man and his dog.

Do konce války se Robert a Ant stali Britskými válečnými hrdiny a Ant byl právem oceněn Dickin Medaili “Animál VC”. Pro každého. kdo pochopil toto pouto mezi mužem a jeho psem se tento příběh stal vzrušujícím a hluboce dojemným zážitkem.

Publisher: Sphere
Published: 26 September 2013
ISBN: 9780751−552751
Cover: Hardback
Language: English
Pages: 287
Price: £12.99Posted in 311 Sqd, Biography, Books | Leave a comment

Moliens remembers Josef Bendl


Josef Bendl est l’un des premiers pilotes tchécoslovaques tués au combat en France en 1940. Lors de la commémoration du 11 novembre 2013, les élèves des classes de CE1 et CE2/CM1 de l’école élémentaire de Moliens ont présenté un travail de mémoire sur ce pilote.

Josef Bendl was one of the first Czechoslovak pilots killed during combat in France in 1940. On Remembrance Day 2013 classes CE1 and CE2/CM1 of Moliens primary school presented a dissertation on this pilot.

Josef Bendl byl jeden z prvních československých pilotů, kteří padli během bojů ve Francii v roce 1940. Na vzpomínkový den 2013, třídy CE1 a CE2/CM1, základní školy v Moliens, představily o tomto pilotu disertační práci.

Discours des élèves le 11 novembre 2013 au cimetière.

The speech by pupils 11 November 2013 at the cemetery.

Projev žáků 11.11:1913 na hřbitově u hrobu Josefa Bendla.

La tombe de Josef Bendl

At the grave of Josef Bendl

U hrobu Josefa Bendla

Josef Bendl est un pilote tchécoslovaque, volontaire pour servir dans l’armée de l’air française après l’invasion de son pays par l’Allemagne en 1939.

Josef Bendl was a Czechoslovak pilot who, volunteered to serve in the l’Armee d’Air after the invasion of his country by Germany in 1939.

Josef Bendl byl československý pilot , který se po okupaci své vlasti Německem v roce 1939, dobrovolně přihlásil do služby v l’ Armé de l’ Air.

Il est mort à Moliens, abattu en flammes, lors de sa première mission de combat le 7 juin 1940.

He died near Moliens, shot down in flames during his first combat mission on June 7, 1940.

Zemřel nedaleko Moliens, v hořícím letounu při svém prvním bojovém nasazení 7. června 1940.

Nous présenterons sa vie tout à l’heure dans la salle des fêtes.

We will present his earlier life in the Hall.

S jeho životem se seznámíme v hale.

Son corps brûlé a été enterré ici dans le cimetière de Moliens à côté des aviateurs anglais. Il est resté dans notre cimetière jusqu’en 1952.

His burned body was buried here in the cemetery of Moliens alongside British airmen. He remained in our cemetery until 1952.

Jeho spálené tělo bylo pohřbeno zde na hřbitově Moliens spolu s britskými letci. Na našem hřbitově zůstal až do roku 1952.

Il a ensuite été inhumé dans le cimetière militaire tchécoslovaque de la Targette à 6 km d’Arras dans le pas de Calais.

He was then re-interned in the Czechoslovak Military cemetery at La Targette 6 km from Arras in the Pas de Calais.

Byla provedena exhumace a jeho ostatky byly uloženy na československém vojenském hřbitově La Targette, 6 km od Arrasu v Pas de Calais.

27 autres pilotes tchécoslovaques sont morts au combat en mai et juin 1940. Leurs corps se trouvent à côté de celui de Josef Bendl.

27 other Czechoslovak pilots were killed in action during May and June 1940. Their bodies lie alongside with Josef Bendl.

Josef Bendl byl uložen spolu s 27 československými zahraničními letci, kteří zemřeli v průběhu bojů v období května a června 1940.

Nos deux classes rendent hommage à cet aviateur mort pour la France.

Both classes pay tribute to this airman who died for France.

Obě třídy vzdaly hold letci, který zemřel v boji o Francii.

Discours des élèves le 11 novembre 2013 à la salle des fêtes

Speech by pupils on November 11, 2013 at the hall.

Projev žáků na 11.11.2013 v sále.

La vie de Josef Bendl.

The life of Josef Bendl.

Projev žáků na 11.11.2013 v sále.

A l’occasion du 70e anniversaire de la libération en 1944, les deux classes de CE1 et CE2/CM1 travaillent sur les équipages morts des avions tombés sur Moliens en 1940 et 1944.

To commemorate the occasion of the 70th anniversary of the liberation in 1944, the two classes of CE1 and CE2/CM1 worked on a project to remember the airmen who died near Moliens in 1940 and 1944.

Na památku u příležitosti 70. výročí osvobození v roce 1944 se dvě třídy CE1 a CE2/CM1 připravily vzpomínku na letce, kteří zahynuli nedaleko Moliens v roce 1940 a 1944.

Ce 11 novembre 2013, nous rendons hommage au pilote Josef Bendl mort pour la France le 7 juin 1940 à Moliens.

This 11 November, 2013 , we pay tribute to the pilot Josef Bendl who died for France June 7, 1940 at Moliens.

Vzpomínka na Josefa Bendla, který zemřel v bojích o Francii 7.6.1940 u Moliens, se uskutečnila 11.11.2013.

Josef est tchécoslovaque. Il est né le 27 mars 1914 à Míškovice, un village de la banlieue de Prague.

Josef Bendl was a Czechoslovak . He was born 27 March 1914 at Miskovice, a village on the outskirts of Prague.

Josef Bendl byl Čech. Narodil se 27. března 1914 v Miškovicích u Prahy.

Après l’école, il est ouvrier dans l’usine AVIA de Prague qui construit des avions.

After school, he worked in the AVIA aircraft factory at Prague.

Po ukončení školního vzdělání pracoval v továrně AVIA v Praze.

Il fait son service militaire dans l’aviation. Après l’invasion de son pays par les Allemands en mai 1939, il s’engage dans l’armée de l’air française.

He served his military service in the Air Force. After the invasion of his country by the Germans in May 1939, he joined the l’Armée de l’Air.

Vojenskou službu vykonal u letectva. Po okupaci své země Němci v roce 1939 se připojil k l’ Armée de l’ Air.

Le 7 juin 1940, Josef Bendl, avec deux autres pilotes, a pour mission de combattre les blindés de l’armée allemande qui descendent vers le sud par Moliens. Son avion est abattu en flammes par les canons et mitrailleuses des chars près de la route de Marcoquet.

On 7 June 1940, Josef Bendl with two other pilots, attacked German army tanks moving south near Moliens. His aircraft was shot down in flames by anti-aircraft and machine gun fire from the tanks near the Marcoquet road.

Dne 7. června 1940 Josef Bendl s dvěma dalšími piloty napadl tanky německé armády pohybující se jižně poblíž Moliens. Jeho letoun byl sestřelen s hořící nádrží protiletadlovými kulomety u silnice do Marcoquet.

Il est mort à l’âge de 26 ans.

He died at the age of 26.

Zemřel ve věku 26 let.

Vous pouvez regarder nos travaux affichés sur les murs de la salle des fêtes.

You can see our work displayed on the walls of the Hall.

Naše práce jsou vystaveny a můžete si je prohlédnout na stěnách sálu.

Le 8 mai 2014, à l’occasion de la commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale, nous présenterons nos activités concernant les équipages anglais inhumés à Moliens le 8 juillet 1944.

On 8 May 2014, on the occasion of the commemoration of the end of World War II , we will present our work on English aircrew buried at Moliens 8 July 1944.

Dne 8. května 2014 u příležitosti ukončení druhé světové války, budeme naší práci prezentovat na hřbitově u hrobů posádky anglického letounu sestřeleného u Moliens 7.8.1944.
Posted in Ceremony, France, Not Forgotton | Leave a comment

Remembrance Day Scenes – 2013


Remembrance Day Den válečných veteránů 2013

Czechoslovak RAF airmen and women remembered

Českoslovenští letci RAF a ženy si připomněli


Great Britain

London:

Bomber Command Memorial, Green Park:

Battle of Britain Memorial, Victoria Embankment:


Royal Air Force Memorial, Victoria Embankment:


Westminster Abbey, Field of Remembrance:

On 7 November 2013, His Royal Highness The Duke of Edinburgh and His Royal Highness Prince Henry of Wales opened the Royal British Legion’s 85th Field of Remembrance at Westminster Abbey.

Dne 7. listopadu Jeho královská Výsost vévoda z Edinburgu a Jeho královská výsost princ Henry z Walesu, otevřeli pole vzpomínek 85. Královské britské legie u Westminsterského opatství.

Each November the Royal British Legion establishes a Field of Remembrance in the grounds of Westminster Abbey. The Field of Remembrance is a sea of remembrance crosses with scarlet poppies – a symbolic remembrance and tribute to the memory of ex-Service men and women. For 2013 over 100,000 crosses were laid. One Czechoslovak WAAF and 510 Czechoslovak airmen died while serving in the RAF.

V každém měsíci listopadu, Royal British Legion v areálu Westminsterského opatství vytváří pole vzpomínek. Vzpomínkové pole je moře vzpomínkových křížů s šarlatovými máky – symbolická vzpomínka a pocta památce mužů a žen, bývalých příslušníků armády. V roce 2013 bylo vytvořeno více než 100.000 křížů. Z nich jeden Československé příslušníci WAAF a 510 československým letcům zemřelým ve službě RAF.

Representing the Czech Republic were Col Roman Siwek, Defence Attaché and Lt/Col René Klapáč, Military Attaché at the Defence Office of the Embassy of the Czech Republic, London. The Slovak Republic was represented by Col Vladimir Samek, Defence Attaché at the Embassy of the Slovak Republic London.

Českou republiku zastupovali přidělenec obrany plk. Roman Sivek a vojenský atašé u Úřadu obrany Velvyslanectví České republiky v Londýně pplk. René Klapáč. Slovenskou republiku zastupoval přidělenec obrany Velvyslanectví Slovenské republiky v Londýně plk. Vladimír Samek.

From their London Embassies, left to right:
Col Roman Siwek, Czech Defence Attaché, Col Vladimir Samek Slovak Defence Attaché, Lt/Col René Klapáč, Czech Military Attaché

Norfolk:

East Wretham – St Ethelbert’s Church:

Where 11 Czechoslovak airmen, who had served in 311 Sqn at the nearby East Wretham airfields, are buried.

Nedaleko letiště East Wretham, je pohřbeno 11 československých letců, kteří sloužili u 311.perutě RAF.

Kent:

Westwell:

Sgt Josef Dygrýn DFM, one of the 88 Czechoslovak airmen who fought in the Battle of Britain. Later, aged 24, was killed on a operational flight on 4 June 1942.

Kde je pohřben sgt. Josef Dygrýn DFM, jeden z 88 československých letců, kteří bojovali v bitvě o Británii, později při operačním letu 4.6.1942 zemřel ve věku 24 let.

Sgt Josef Dygrýn DFM

Devon:

Yelverton – Harrowbeer:

Harrowbeer was one of the airfields used by the Czechoslovak Wing during WW2.</span.

Harrowbeer bylo jedno z letišť československého křídla RAF, ve druhé světové válce.

Czech Republic:

Prague

National Memorial at Vítkov:


France:

Moliens:

Where Sgt Josef Bendl, one of the first Czechoslovak airmen killed in the Battle of France, 1940, was first buried.

Kde je pohřben Sgt. Josef Bendl, jeden z prvních československých letců padlých v bitvě o Francii, kde byl nejprve pohřben.

Pupil of Moliens primary school by symbolic grave of Sgt Josef Bendl

Pupil of Moliens primary school at the original grave of Sgt Josef Bendl

Belgium:

Ypres – Town Extension CWGC cemetery:

Sgt Karel Pavlik, killed aged 23 on 5 May 1942 during Circus 157, is buried here.

Kde je pohřben Sgt. Karel Pavlík, který zemřel 5.5.1942 v akci Cirkus 157, ve věku 23 let.


Bahamas:

Nassau War Cemetery

Where 6 Czechoslovak RAF airmen, killed at the start of a training flight whilst with 111 Operational Training Unit are buried.

Kde je pohřbeno 6 československých letců RAF kteří zemřeli při leteckém výcviku u 111. operační výcvikové jednotky.

Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Not Forgotton | 1 Comment

Karel Janousek – 120th Anniversary CeremonyOn 30 October 2013, the General Janoušek Aviation Club o.s. held a Remembrance Ceremony to commemorate the 120th birthday of Air Marshall Karel Janoušek.

Dne 30. října 2013 Letecký klub gen. Janouška o. s. uskuteční slavnostní shromáždění u příležitosti 120. narozenin leteckého maršála RAF Karla Janouška.

The Ceremony commenced at the Památník Druhého odboje Memorial, the Memorial of the Second Resistance Movement at Klárov, Prague.

Slavnostní obřad se konal u památníku Druhého odboje na Klárově v Praze.

Attending the Ceremony was Lt/col retd. Ing. Jaroslav Klacek, of the General Janoušek Aviation Club o.s, Mahulena Křenková, niece of Gen. Karel Janoušek, Col. Josef Mihule, representing Svaz letců ČR (the Airmens Association of the Czech Republic), Jiři Stanislav President of Cyriacs – The International Order, Knights Of the Cross with a red heart, Karel Bažánt and a Guard of Honour from the Czech Air Force. Jan Šinágl, veterans of the Parachute Regiment of the Czech Army and distinguished personalities from the general public also attended.

Pietního shromáždění se účastnili, pplk. v.v. Ing. Jaroslav Klacek,– Letecký klub gen. Janouška o. s., paní Mahulena Křenková, neteř Karla Janouška, plk. v.v. Josef Mihule – Svaz letců ČR, pan Jiří Stanislav – prezident, Mezinárodní řád křižovníků s červeným srdcem Cyriacs, pan Karel Bažant a čestná stráž Českého letectva, pan Jan Šinágl, veteráni z výsadkového pluku Armády České republiky a další významné osobnosti z řad široké veřejnosti.

The Ceremony was opened with a traditional folk songs played by a bagpiper. Speeches then followed by:

Obřad zahájil dudák tradičními lidovými písněmi, po nichž následovaly projevy hostí. Následovaly projevy.

Ing. Jaroslav Klacek, Lt/Col ret

Mahulena Křenková

Col.ret. Josef Mihule

Jiři Stanislav

Karel Bažánt

Afterwards Lt.Col. Klacek and Col. Mihule accepted from Mr. Jiří Stanislav the flag of the Cyriacs for their Associations.

Poté Jiří Stanislav předal prapor Cyriaků do rukou pplk.Klacka a plk. Mihuleho pro jejich sdružení.

This slideshow requires JavaScript.

The Ceremony then continued at the commemorative plaque to Air Marshall Karel Janousek Memorial Plaque at the nearby Kosárkově nábřeží. A wreath laid was laid at the memorial Plaque whilst in the background the piper played ‘Amazing Grace’ on his bagpipes.

Slavnost pak pokračovala u pamětní desky maršála letectva RAF Karla Janouška na nedalekém Kosárkově nábřeží, kde byl položen věnec za zvuků dud přednášejících proslulou melodii na rozloučenou – Amazing Grace.

The ceremony was concluded by the taking of a group photograph of the participants and their signing a commemorative document.

Slavnostní shromáždění bylo ukončeno skupinovou fotografii účastníků a jejich podpisem pamětního listu.

More information on RNDr Air Marshall Karel Janoušek is here

Více detailů o RNDr Air Marshall Karel Janoušek najdete zde.
Posted in Anniversary, Ceremony, Memorial, Not Forgotton | Leave a comment

311 Sqn book Published


311 Squadron

Now Published

a preview available here:

Available from online book stores or the publisher MMP Books.

A review of this book is here
Posted in 311 Sqd, Aircraft, Books | 6 Comments

Remembrance Day – 11 November 2013


This slideshow requires JavaScript.

Remembrance Day

11 November 2013

Remembering the Czechoslovak Airmen who died
in World War 2

Vzpomínka na československé letce padlé
v ve druhé světové válce

510 serving in the Royal Air Force
who died 1940/45

510 českosloveských letců padlo po dobu služby v Britském královském letectvu RAF v letech 1940/45.

7 serving in the Polish Air Force
who died in Poland in September 1939

7 československých letců padlo po dobu služby v polském letectvu v září 1939 v Polsku.

27 serving in l’Armée de l’Air
who died in France 1939/40

27 československých letců padlo po dobu služby ve francouzském letectvu – l´Armeé de l´Air v letech 1939/40 ve Francii.

1 serving in Forces Aériennes Françaises Libres [FAFL]
who died in North Africa 1945

1 československý letec zahynul po dobu služby v rámci Forces Aériennes Francaises Libres – FAFL v Severní Africe v roce 1945

8 serving on the Russian Front 1944/45 in the 1st Czechoslovak Independent Fighter Air Regiment and 1st Czechoslovak Mixed Air Division of the Allied Air Forces

8 československých letců padlo po dobu služby na východní frontě v rámci 1. Československého samostatného stíhacího leteckého pluku a 1. Československé smíšené letecké divize.

We will remember them

Nikdy na ně nezapomeneme

The assistance of
Pristine Image, Jaroslav Popelka, Milena Kolaříková and Chris Lock
with this article is much appreciated.
Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Not Forgotton | 3 Comments

Congratulations to Anděla Beníčková Haida


Many congratulations to

Gratulujeme

Anděla Beníčková Haida

paní Anděle Haidě Beníčkové

who will reach her 100th birthday on the 8th November 2013.

která se 8.11.2013 dožívá 100. narozenin

Anděla served as a ACW2 WAAF driver in 1651 Conversion Unit during WW2.

ACW2 Anděla Beníčková, WAAF, byla ve druhé světové válce řidičem motorového vozidla pro 1651 přepravu jednotek

and is the only surviving Czechoslovak RAF veteran to have achieved this grand age.

a je jedinou, dosud žijící československou veteránkou RAF, která se dožila tak vysokého věku.
Posted in Anniversary, Congratulations | 4 Comments

TELTSCH Andy Stefan


TELTSCH Andy Štefan

* 11/03/26, Prague, Czechoslovakia.
† 21/10/13, Walton-on-Thames, England.

_______________________________________________________________

With sadness we must advise that

.

TELTSCH Andy Štefan, 788698

WW2 RAF pilot trainee

died

21 October 2013, Walton-on-Thames, England.

_______________________________________________________________

21. duben 2013 v Walton-on-Thames, Anglie

zemřel

TELTSCH Andy Štefan, 788698

2. světové války RAF pilot trainee

_______________________________________________________________

Rest in Peace

Čest jeho památce

_______________________________________________________________
Posted in No longer with us | Leave a comment

Karel Janousek Remembrance 2013


Příspěvek k oslavám československého hrdiny

To the Commemoration of a Czechoslovak Hero

RNDr Air Marshall Karel Janoušek

30. 10. 1893, Přerov, Austro-Hungarian Empire

27. 10. 1971, Prague, Czechoslovakia


Třicátého října 2013 tomu bude 120 let, co se v Přerově narodil chlapec, který se měl stát chloubou Československa a českého národa. Jeho jméno je Karel Janoušek, jediný občan našeho státu, kterému byla přiznána vysoká britská uznání – řád Knight Commander of the Honourable Order of the Bath – a jemuž Jeho Veličenstvo král Jiří VI. propůjčil hodnost Air Vice Marshal a v květnu 1945 pak i Air Marshal.

On October 30th 2013 will be the 120th anniversary of the day a boy was born in the Moravian town of Přerov, who in future would be the pride of Czech nation and the whole of Czechoslovakia. His name was Karel Janoušek — the one and only citizen of Czechoslovakia, who was awarded the high British recognitions — by the Order of Knight of the Honourable Order of the Bath and to whom His Majesty the King George VI bestowed the rank of Air Vice Marshal first and, in May 1945, the rank of Air Marshal of the RAF.

Když padla Francie, podařilo se mu v červnu 1940 odplout do Anglie, kde ihned začal s organizací československého letectva v rámci válečných operací královských vzdušných sil – Royal Air Force. Odvaha a cílevědomá práce tohoto letce v boji proti temným silám druhé světové války se doma dočkaly jen zcela krátkého uznání po návratu do vlasti v roce 1945. Po únorovém puči roku 1948 se jeho osud proměnil v jednu z nejčernějších kapitol, které jsou spojeny s nástupem komunistického režimu. Vyhozen z armády, odsouzen k mnoha letům nejtvrdšího vězení spolu s fyzickým mučením, týráním a ponižováním, to byla zvrhlá odplata za hrdinství projevené v boji za přežití demokratického světa. Úplné rehabilitace se nikdy ani nedožil – zemřel v roce 1971 v Praze.

In June 1940 when France fell to Germany he was able to escape to England where he immediately started to organise the Czechoslovak Air Force abroad within the framework of the Royal Air Force as an contribution to the war effort. The courage and systematic work of this airman in combating the dark terror of war during the WW2 was quickly appreciated after he returned to Czechoslovakia in 1945. After the communist putsch in 1948 his fate changed in the blackest chapter of horror forced by the new regime. He was dismissed from the armed forces, sentenced to many years of imprisonment together with physical torture, maltreatment and tyrranizing — that was the vicious reward for his heroism displayed in the struggle for the survival of democratic world. He never lived see complete rehabilitation as he died in 1971 in Prague.

Na toto velké téma byla napsána řada knih, neboť československé skvadrony vstoupily spolu se svým velitelem Janouškem do světové historie. Je radostné, že sám tento hrdina se stal dokonce heroickou postavou jedné rockové balady, avšak ne doma, v Janouškově vlasti, nýbrž ve zdánlivě odlehlém Švédsku. Zdánlivě odlehlém – protože víra v humanismus, statečnost, čest, daleko překračují hranice států.

Many books were written on this great theme as the former Czechoslovak squadrons in RAF became part of history together with their commander Karel Janoušek, AVM. It is very rejoicing that this great hero became even a heroic figure in a rock-ballad song recently, but not at home in his country, where Janoušek was born, but in relatively far away in Sweden. Really not too far away, as faith in humanity, grit and honour are international.

Píseň skupiny Sabaton má název Far from the Fame (“Daleko od slávy”) a sklízí jedinečný ohlas. “Po zhlédnutí klipu švédských metalistů, kteří během skladby Far from the Fame mávají naší vlajkou a ústy frontmana kapely Joakima Brodéna zpívají před vyprodanou sportovní halou: Ale pořád si pamatujeme tvé jméno – Karel Janoušek/ oplakáváme den, kdy jsi umřel/ tak buď náš vůdce/ československá pýcho“, jsem i já pocítil nefalšovanou hrdost na to, že jsem byl – a v hloubi duše se stále cítím být – Čechoslovákem,“ píše Jaroslav Šajtar, www.reflex.cz

The song from the group ‘Sabaton’ is titled ‘Far from the Fame’ and has received good public acceptance. “After seeing the video clip of these Swedish metal-rockers, who during singing on stage are waving the flag of Czechoslovakia and the front man Joakim Brodéna sings in a fully sold out sporting stadium the text — We still remember your name – Karel Janoušek – we bemoan the day you die – be our leader, you pride of Czechoslovakia… — “I was sincerely proud to once be and really still being a citizen of former Czechoslovakia,” wrote Jaroslav Šajtar at www.reflex.cz

Tento neuvěřitelně zvláštní pomník, který zde postavili českému hrdinovi mladí lidé, vybízí k zamyšlení, jestli je možné najít stejné nadšení a zanícení v dnešní době i v zemi, kde se Karel Janoušek narodil a pro kterou spolu s ním tisíce jeho spolubojovníků nasazovalo a ztrácelo statek nejvyšší – vlastní život.

This is an very unusual memorial created by young people to a Czech hero and we shall think about the question, if the same passion and devotion can be found today in the country, where Karel Janoušek was born and for which he fought together with thousands of his fellow countrymen and gave their lives.

Více detailů o RNDr Air Marshall Karel Janoušek najdete zde.

More information on RNDr Air Marshall Karel Janoušek is here

plk. J. Mihule
Svaz letců České republiky

Posted in Anniversary, Not Forgotton | 2 Comments

Remembrance of Sgt Karel Pavlik 2013


Pietní akt na památku rotmistra Karla Pavlíka v 2013

On 19 October a small and humble remembrance was organised at Ypres Town CWGC Ext. Cemetery to remember the 95th anniversary of the birth of the Czech fighter pilot Sgt Karel Pavlík.

19. října se konal skromný pietní akt na vojenském hřbitově Ypres Town CWGC Ext. Cemetery v Belgii, na památku nedožitých 95. narozenin českého stíhacího pilota rotmistra Karla Pavlíka.

Sgt Karel Pavlík of 313 (Czechoslovak) Sqn was killed on 5 May 1942, during RAF Operation Circus 157, when his Spitfire was shot down by a FW190 flown by Hauptman Josef ‘Pips’ Priller, Commanding Officer of JG/26 based at Wareghem, north east of Lille. Sgt Pavlík´s Spitfire Vb, BM261, had become Priller’s 70th victory.

Rotmistr Karel Pavlík z 313. (československé) perutě, padl 5. května 1942 během RAF operace Circus 157, když byl jeho Spitfire sestřelen FW190 pilotovaným Hauptmanem Josefem ´Pips´ Prillerem, velitelem JG/26 se sídlem ve Wareghem severovýchodně od Lille. Spitfire Vb, BM261 rotmistra Pavlíka se stal Prillerovým 70. vítězstvím.

Sgt Pavlík was not yet 24 years old.

Rotmistr Pavlík neměl ani 24 let.

Sgt Pavlík didn´t achieve any ‘kills’ during his brief service in the RAF. He didn´t get the chance to become an ‘Ace’, but he had given his all for freedom and liberation of his home country. He was just one of many inconspicuous war heroes who simply by loyally fulfilling their duties every day helped to achieve the ultimate victory alongside the ‘Aces’. Victory would not be possible without ‘ordinary’ valiant men like Sgt Pavlík. We owe them our heartfelt gratitude.

Rotmistr Pavlík si nemohl přičíst na svůj účet žádného sestřeleného nepřítele během své služby v RAF. Nedostal šanci stát se leteckým esem, ale obětoval naprosto všechno pro svobodu a osvobození své vlasti. Byl jedním z mnoha nenápadných válečných hrdinů, kteří prostým plněním svých každodenních úkolů pomohli dosáhnout konečného vítězství po boku leteckých hvězd. Bez statečných ´obyčejných´ mužů jako byl rotmistr Pavlík by vítezství nebylo možné. Dlužíme jim náš nejhlubší vděk.

The brief ceremony was concluded by singing of the Czechoslovak anthem. Its first lines epitomise the feelings and yearning of all the Czechoslovak men like Karel, who fought for the liberation of their country from abroad: “Where is my home, where is my home…..”

Krátký pietní akt byl zakončen zpěvem československé hymny, jejíž úvodní řádky vyjadřují city a touhu všech československých mužů jako byl Karel, kteří bojovali za osvobození své vlasti ze zahraničí: “Kde domov můj, kde domov můj…”

Lest we forget!

Čest jejich památce!

More details of Circus 157 are here.

Více detailů o Circusu 157 najdete zde.

Milena Kolaříková
Posted in 313 Sqd, Anniversary, Not Forgotton | 1 Comment