The Other Side Of Brookwood


Na druhé straně Brookwoodu.

Many visitors to Brookwood cemetery are familiar with the Commonwealth War Graves Commission [CWGC] section where 5,072 Commonwealth fallen from the two World Wars are interred. Their headstones, all neatly laid out, are always a sobering sight for the visitors; the shape of the headstones identifying the service and nationality of the dead. Alongside these Commonwealth graves are nearly another 800 from countries including the USA, while others are from countries occupied by the Germans during WW2 like France, Belgium, Holland, Poland and Czechoslovakia. There is even Italian and German sections and a small Chinese section from WW1.

Návštěvníci na hřbitově Brookwood jsou Komisí Commonwealth War Graves (CWGC) seznámováni se sekcí, kde je pohřbeno 5072 Commonwealth, (příslušníků Společenství), padlých ve dvou světových válkách. Jejich základní kameny jsou úhledně rozloženy. S tvarem náhrobků, jménem, služebním zařazením a národností, vytvářejí střízlivý pohled pro návštěvníky. Vedle těchto hrobů společenství, je téměř 800 hrobů padlých z ostatních zemí, včetně USA. Zatímco jiní jsou ze zemí okupovaných Němci ve druhé světové válce, jako jsou Francie, Belgie, Holandsko, Polsko a Československo. Jsou tam také malé oddíly Italské a Německé a v čínské části, malý oddíl z 1. světové války.

But just outside the CWGC cemetery, by the RAF shelter building, there is also a very military looking area – the Czechoslovak ex-Servicemen’s plot, where now nearly 100 Czechoslovak military headstones are neatly laid out.

Mimo CWGC hřbitova a budování přístřešku RAF, je plocha podobná vojenskému hřbitovu, na níž je téměř 100 československých přehledně upravených vojenských pomníků zemřelých, bývalých československých válečných veteránů.

A closer look.
Bližší pohled.

An initial glance over this plot shows that they all have the distinctive Czechoslovak military headstones, but a closer look highlights some interesting points.

Na první pohled se zdá, že všichni mají výrazné československé vojenské pomníky. ale při bližším pohledu jsou vidět určité odlišnosti.

For example, some headstones show RAF ranks, whilst others show British Army ranks, some even show both a British rank and a Czechoslovak rank. Many of the ranks are high; G/Cpt [Group Captain], W/Cmdr [Wing Commander], and S/Ldr [Squadron Leader] are seen amongst the RAF airmen, and Lt/Col [Lieutenant Colonel] and Capt [Captain] amongst the Army graves. The Czechoslovak ranks show that there are many generálmajors [Major General; the 3rd highest Czech and Slovak military rank], a brigadiergeneral [Brigadier General; the 4th highest Czech and Slovak military] and numerous plk’s [plukovník] the 5th highest Czech and Slovak military rank].

Na příklad, některé náhrobky jsou stejné jako RAF, zatímco jiné jsou podobné britské armádě. Na některých jsou dokonce britské a československé hodnosti. mnohé z nich jsou vysoké: Mezi letci RAF: G/Cpt (Group Captain, W/Commander) (Wing Commander) a S/Ldr (Squdron Leader), a Lt/Col. (podplukovník) a Capt. (kapitán), mezi hroby armády. Podle československých řádů, jsou hodnosti, plk. (plukovník), generálmajor, generál poručík, generál plukovník a nejvyšší, generál armády (armádní generál).

Not only are there men interred here but women as well. Many of the headstones show a significant range of medals. On the RAF side there are two Distinguished Service Orders [DSO], eight Distinguished Flying Crosses [DFC], four Air Force Crosses [AFC] and two Distinguished Flying Medals [DFM] while on the Army side there is a further DSO and two Military Crosses [MC]. Some graves show that the person had been awarded the French Croix de Guerre, ten of which have been awarded to the airmen and soldiers here. Other graves show the British MBE, a civilian decoration awarded to two people.

Pohřbeni jsou zde muži i ženy. Na náhrobcích jsou uvedena různá vyznamenání. Na straně RAF jsou dvě vysoká vyznamenání za Zásluhy DSO Service Orders [DSO], a osm Distinguished Flying Cross [DFC], (Záslužný letecký kříž), a čtyři Force Kříže [AFC], Letecké kříže a dva Distinguished Flying medaile [DFM], (Záslužné letecké medaile).]. Na straně armády je DSO Řád za zásluhy a dva vojenské kříže. Na deseti hrobech je uvedeno francouzské vyznamenání Croix de Guerre, na dvou hrobech je uvedeno britské civilní vyznamenání MBE (Member of the British Empire), Člen britské říše.

A noticeable absence on these headstones is any mention of any Czechoslovak medals even though the majority of those interred here had been awarded them. In many cases these were valour medals awarded for the bravery by the recipient.

Na náhrobcích je nápadná absence zmínky a případných československých vyznamenáních, i když většině zde pohřbených, jim bylo uděleno. V mnoha případech se jednalo o medaile za statečnost.

Some of the headstones have a few words about the person such as ‘Parachutist’, ‘Designer of the Bren Gun’, ‘Hero of the Soviet Union’, ‘One of the Few’ or ‘Battle of Britain pilot’. On the subject of Battle of Britain pilots, eight of the 88 Czechoslovak Battle of Britain pilots are interred here, the largest number anywhere in the world. The symbolic grave of one other Czechoslovak Battle of Britain pilot is also here; Jaroslav Sterbacek has the dubious honour of being the first Czechoslovak to be killed in RAF service in WW2.

Na některých náhrobcích je několik slov o osobě, jako například “Parašutista”, designer Bren Gun”, “Hrdina Sovětského svazu”, jeden z mála, nebo ” Pilot Bitvy o Británii”. Osm z 88 československých pilotů, kteří se zúčastnili Bitvy o Británii. Uveden je zde také pilot Josef Štěrbáček, který jako první z československých pilotů, zemřel ve službě RAF za druhé světové války.

So why are there two Czechoslovak military cemeteries?
Tak proč jsou tam dva československé vojenské hřbitovy?

Within the CWGC cemetery are the graves of 48 Czechoslovak RAF airmen, 45 by the Czechoslovak Memorial, 3 others amongst other RAF graves opposite the RAF building. These 48 are Czechoslovaks who were killed during WW2 whilst in RAF service. Their graves are rightly cared for by the CWGC and an excellent job their gardeners do to maintain those graves.

Na CWGC hřbitově jsou hroby 48 československých letců v RAF. 45 u československého Památníku a 3 další mezi jinými hroby RAF, naproti budově RAF. Jedná se o Čechoslováky v RAF padlé ve druhé světové válce. O jejich hroby pečuje správa CWGC a práce na jejich údržbě a zachování vykonávají zahradníci.

For Europe, the Second World War ended on 8 May 1945, but the Czechoslovaks who had served in the RAF in WW2 were not permitted to return to their homeland by its Russian ‘liberators’ until mid-August 1945. Those Czechoslovaks serving in British Army experienced the same restriction. Initially, on their return to their homeland they were regarded as victors and heroes by the people of Czechoslovakia. Many now had British wives and children and, after some six years away, looked forward to rebuilding their lives in their liberated homeland.

V Evropě druhá světová válka skončila 8. května 1945, ale Čechoslovákům, kteří sloužili v RAF, bylo dovolen ruskými “osvoboditeli”, návrat až v polovině srpna 1945. Se stejným omezením návratu do vlasti se setkali Čechoslováci sloužící v britské armádě. Z počátku po svém návratu do vlasti, je lidé v Československu považovali za hrdiny a vítěze. Mnozí z nich po šesti letech pobytu ve Velké Británii založili rodiny a za manželky měli britské ženy a těšili se na nový život ve své osvobozené vlasti.

However, that was soon to change as the Russian ‘liberators’ were imposing Communist control of the country. A few of the returned Czechoslovak airmen and soldiers became uneasy about these political changes and decided that they should instead return to England and rebuild their lives there. Some experienced paperwork and administration difficulties from the Communists authorities before they were finally able to leave.

Tyto naděje se brzy rozplynuly, protože ruští “osvoboditelé”, nastolili u nás komunistickou moc. Několik československých letců a vojáků vrátivších se do vlasti bylo touto situací a změnami znepokojeno a rozhodli se i s rodinami k návratu do Anglie. Komunistické úřady jim v administrativními potížemi odchod znemožňovaly, ale nakonec jim povolily odejít.

The Communist putsch of February 1948 dramatically changed life for these ex-servicemen in Czechoslovakia, with many being degraded by being dismissed from the nation’s Army and Air Force, stripped of their Czechoslovak military rank and Czechoslovak medals and permitted to do only unskilled, manual work. To the Communists these men represented a capitalist and military threat and needed to be removed from Czechoslovak society. Many were arrested on triumped-up charges of ‘anti-state’ activities and sentenced to many years of imprisonment in hard-labour prisons like Mirov, Bory and Leopold or the uranium mines like Jachymov where conditions were severe. There was the additional irony that amongst their fellow prisoners were German military, including SS personnel – the very people that the Czechoslovak RAF and soldiers in the west had been fighting against for the freedom of their homeland during WW2.

Komunistický puč v únoru 1948 dramaticky změnil život bývalých Československých zahraničních letců a vojáků bojujících ve druhé světové válce v západních armádách. Stali se nepohodlnými a mnozí byli propuštění ze služby v armádě a u letectva. Byly jim odnímány vojenské hodnosti a vyznamenání z druhé světové války a povolena jim byla jen nekvalifikovaná, málo placená, ruční práce. Pro komunisty se tito mladí muži stali kapitalistickou a vojenskou hrozbou a proto byli odsunutí až na samý okraj společnosti. Mnozí z nich byli zatčeni a odsouzeni k mnoha letům vězení jako je Mírov, Bory a Leopoldov a do pracovních táborů v uranových dolech, Jáchymov, kde byly velmi těžké pracovní podmínky. Další ironii bylo, že ve věznicích a v uranových dolech byli vězněni spolu s příslušníky SS a Německé armády, proti nimž ve druhé světové válce v RAF a západních armádách bojovali.

Some, with their wives and children, managed to escape to the west; their second time of going into exile. As Josef Bernat, a F/Lt with 311 Sqn, was later to say when in exile: “we left our homeland in 1939 so that we could fight for its liberation from its enemy, the Nazi occupiers. After February 1948 we were now the enemy of our homeland!”. Many managed to cross the border to the American Zone of Germany; some were unsuccessful and were captured by Czechoslovak border guards. Their capture inevitably meant long harsh prison sentences for themselves and usually reprisals against their families.


Některým z nich, stejně jako Josefu Bernátovi F/Lt, 311 perutě se podařilo v rámci jejich druhého exilu s manželkami a dětmi uniknout na západ. Josef Bernát se v exilu později vyjádřil: ” V roce 1939 jsme odcházeli do exilu proto , abychom mohli bojovat za osvobození své vlasti od nepřítele, nacistických okupantů. Po únoru 1948 jsme se stali nepřítelem naší vlasti”. Mnoho se jich pokusilo o překročení státní hranice do americké zóny v Německu. Někteří však byli u státní hranice zachyceni československou pohraniční stráží a byli uvězněni a často s nimi i rodinní příslušníci, odsouzeni k dlouhodobým tvrdým trestům odnětí svobody.Some of the airmen managed to escape by flying to the west, either taking a aircraft from a military airbase or hijacking one during a commercial flight. Once in the west they would claim political asylum and try and rebuild their lives yet again. Many of these exiled airmen and soldiers then re-settled in England or elsewhere in the world.

Některým letcům se podařilo s letadly z vojenských základem a nebo komerčními, uletět na západ, kde žádali o politický azyl a pokusili se znovu pracovat a žít na západě, případně založit rodinu. Mnozí z těchto exulantů bývalých zahraničních letců a vojáků se opět usadilo v Anglii nebo v jiných. nekomunistických zemích světa.

These exiled Czechoslovak airmen and soldiers were a close-knit community who shared their suffering and experience in the autumn years of their lives. By the early 1980s they were now in their fifties or sixties and had been unable to return to their homeland – and probably never would. This is why on some of the headstones there are some English surnames as some of the Czechoslovaks had adopted Anglicised surnames in their new homeland. An example is Viktor Kent’s headstone who served in the RAF as Stanislav Vydrář.

Od začátku roku 1980, mnozí z těch, kteří odešli na západ v padesátých a šedesátých letech – a již nebyli schopni se vrátit do vlasti přijali v nové vlasti poangličtění jména a příjmení a to je důvod, proč na některých náhrobcích jsou některé anglické příjmení. Například na náhrobku bývalého příslušníka RAF Stanislav Vydrář, je nápis Viktor Kent.

It was a time when things looked very different from today. The Prague Spring had passed into history and there seemed little chance of Czechoslovakia becoming a democratic State again.

Bylo to v období odlišném od současné doby. Pražské jaro bylo násilně potlačeno a vešlo do dějin a zdálo se, že je málo pravděpodobné, aby se Československo stalo opět demokratickým státem.

During that Communist era the Czechoslovak Memorial at Brookwood provided a dual symbolic role. One was the remembrance of the Czechoslovak airmen and soldiers who died for the liberation of their homeland during WW2. The second was to add irony to the official ceremonies, by the Czechoslovak Embassy in London and visiting Czechoslovak State dignitaries of its Communist regime that were held there. The commemorative wreaths they laid would be adorned with the Communist Red Star and the ‘Hammer and Sickle’ symbol! In their homeland the comrades of those airmen interred by that memorial were being persecuted by the Communist regime, yet at Brookwood the dignitaries of that same Communist regime was paying tribute to the Czechoslovak airmen and soldiers who had fallen during the war.

Během této éry komunismu československý Památník na hřbitově Brookwood měl dvojí symbolickou roli. Jednou z nich byla vzpomínka na československé letce a vojáky, kteří zemřeli za osvobození své vlasti ve druhé světové válce. A druhou ironickou, byly oficiální ceremonie, které zde pořádalo velvyslanectví v Londýně pro hostující československé státní hodnostáře komunistického režimu. Pokládané pamětní věnce zdobily symbolicky Rudé hvězdy se “srpem a kladivem”. V Československu však pod jejich vedením byli spolubojovníci těchto padlých letců a bojovníků pronásledováni komunistickým režimem. Na Brookwoodu pokrytecky vzdávali tito komunisté hold československým letcům a vojákům padlým ve druhé světové válce.

Ve jménu Československých vojáků, letců a dalších bojovníků za svobodu svého národa, protestujeme proti dalším barbarským činům páchaným stranou a vládou, kterou zastupujete.

Tresty uložené lidem, kteří nesouhlasí s některými vašimi ‘pokrokovými’ idejemi a mají odlišné názory, jako jsou Nechanský, Černý, armádní generál Janoušek a mnoho dalších, dokazují jak nejistým musí být režim který, aby se udržel u moci, musí používat síly a represe.

Pane Velvyslanče, nemůžeme Vám zabránit v oficiální návštěvě hrobů našich kamarádů, kteří položili své životy v boji proti nacistickému utlačiteli národních a lidských práv a jejich spolubojovníků, kteří uprchli z vlasti před pronásledováním vašim režimem.

Doufáme však, že až budete stát u jejich hrobů, uvědomíte si, jak velký je rozdíl mezi ideály socialismu a jejich uskutečňování v praxi, kterou zastupujete. Možná skloníte svou hlavu.

Wg. Cdr. T. Vybíral, DSO, DFC, předseda

This letter by W/Cmdr Tomas Vybiral DSO, DFC, Croix de Guerre, written during that time, illustrates the depth of feeling about this duplicity . Despite being exiled in the west there was still patriotic defiance – even if it was only limited to passive action – amongst the Czechoslovak airmen and soldiers who had fought against the Nazis in WW2 and were now facing the new enemy of Communism in their homeland.

Uvedený dopis W/Cmdr, velitele Wingu, Tomáše Vybírala DSO, DFC, CroisDe Guerre, který napsal v té době, ukazuje hloubku pocitu této dvojakosti. Přesto, že v exilu na západě mezi československými letci a vojáky z druhé světové války to byl ještě vlastenecký vzdor – i když omezený pouze na pasivní akci, čelící ve své vlasti novému nepříteli – komunismu.

Vladimír Soukup

One man in particular had a vision – the exiled Czechoslovak ex-servicemen should seek an opportunity to somehow perpetuate that patriotic and defiant spirit. That man was Vladimir ‘Šula’ Soukup, a former 312 Sqn pilot and, at that time, Chairman of the Free Czechoslovak Air Force Association.

Zvláště jeden muž měl vizi – jak udržovat mezi československými letci a vojáky z druhé světové války, vyhnanými z Československé republiky,- vzdorný a vlastenecký duch. Tímto mužem byl Vladimír “Šula” Soukup, bývalý pilot 312. Sqn., v té době předsda Svazu letců svobodného Československa.

At the time of the Czechoslovak ex-Servicemen’s plots inception, the current dividing fence between the CWGC and the civilian area of Brookwood had not been put in place and thus the civilian and military cemeteries appeared as one. The impact of the site at its inception was quite pronounced. The Czechoslovak Memorial on the military side had the insignia of the Czechoslovak Lion, the national symbol of Czechoslovakia, so the symbolic relationship between the two Czechoslovak areas stood out significantly.

V té době českoslovenští veteráni zakoupili parcelu k založení pohřebního místa pro zemřelé. Aktuální dělící plot mezi CVGC (vojenskou částí) a civilní částí, na hřbitově Brookwood, nebyl zaveden a civilní i vojenská část hřbitova se jevily jako jeden hřbitov. Při svém vzniku, zakoupená pohřební část pro zemřelé československé veterány, ovlivnila výrazně tuto část hřbitova. Národní symbol Československa, Československý památník na vojenské straně měl odznak československého lva a tak symbolický vztah mezi těmito dvěma částmi, Československé oblasti vystupoval zvlášť výrazně.

Karel Vrdlovec

At that time all Czechoslovak memorial ceremonies held at Brookwood, organised by the Czechoslovak Embassy, London, who represented the Czechoslovak Communist authorities in their homeland, took place by the Czechoslovak Memorial in the CWGC section. The new and expanding Czechoslovak ex-Servicemen’s cemetery, a mere 100 metres away, was ignored by them.

V té době všechny československé pamětní ceremonie organizované československým velvyslanectvím, které zastupovalo orgány KSČ se konaly u Památníku v Československé sekci CWGC Brookwood. Nově rozšířený hřbitov pro zemřelé bojovníky letce a vojáky, kteří bojovali ve druhé světové válce za osvobození své vlasti, je vzdálen pouhých 100 m od sekce padlých letců a vojáků. Komunističtí účastníci ceremónii u Památníku padlých Československých letců, sekci zemřelých letců a vojáků ignorovali.


Ironically this new Czechoslovak cemetery had become in a sense the last monument, in long line of monuments, that the exiled Czechoslovak airmen and soldiers, men and women had actually raised money for around the country to ensure that the memory of the soldiers and airmen did not disappear. Notable memorials were the Memorial plaque, at the Czech Club in London, to commemorate the Czechoslovak airmen who were killed in WW2. Also in 1968 the parachute fountain at Leamington Spa to commemorate the town’s links with the Czechoslovak Army parachutists some of whom were later members of Operation Anthropoid; the assassination in Prague of Nazi General Reinhard Heydrich – ‘The Butcher of Prague’.

Paradoxně se tento nový československý hřbitov stal v jistém smyslu v dlouhé řadě památek, poslední památkou československých exilových letců, vojáků, mužů a žen, kteří sháněli peníze, po celé zemi, aby zajistili, že letci a vojáci z paměti nezmizí. Pozoruhodnými památníky byla pamětní deska na památku československých letců, kteří byli zabití ve druhé světové válce na českém klubu v Londýně. V roce 1968 to byl padák na fontáně v Leamington Spa na památku československých parašutistů, z nichž se později někteří stali členy operace atentátu Anthropoid v Praze na nacistického říšského protektora Reinharda Heydricha – “Řezník z Prahy.”

Miloslav Kašpár

The issue was particularly important on the military side where the Communist regime in Czechoslovakia had expunged much of their exploits from the nation’s history books.

Tato otázka byla zvlášť důležitá po stránce vojenské, kde komunistický režim z učebnic dějepisu vymazal z dějin Československa hodně svých činů.

Soukup received support for his vision from Miloslav Kašpár, a former Czechoslovak Army Intelligence Staff Officer and now President of the Association of Czechoslovak Legionnaires Abroad, and also Karel Vrdlovec the secretary of that Association. For others within the exile Czechoslovak military community their initial response to the proposed vision was slightly skeptical. However, once the project started to take shape that initial reaction soon diminished.

Soukup získal pro svou vizi podporu od Miroslava Kašpara, bývalého československého armádního štábního zpravodajského důstojníka, nyní prezidenta Svazu československých legionářů a Karla Vrdlovce, tajemníka této asociace. Ostatní části exilového vojenského společenství byly k navrhované vizi mírně skeptické. Když se však projekt začal rýsovat, jejich počáteční skeptická reakce se snížila.

Soukup was very much the driving force within the project; he lived in nearby Wokingham and had found the site at Brookwood cemetery. At the time the site was just derelict rough ground covered in overgrown brambles.

Soukup byl v rámci projektu důležitou hybnou silou. Žil v nedalekém Wokinghamu a našel na hřbitově Brookwood vhodný, v té době opuštěný a neudržovaný pozemek, zarostlý ostružiním.

Jiři George Šnabl-Scott

He subsequently became involved in the various legal steps to secure a long term lease for the site. The purchase of this was funded by collections made at the annual general meeting at the Czech Club and donations solicited from the exiled Czechoslovak communities around the world. Vladimir Šponář and Viktor Kent, both former RAF airmen and now successful businessmen, significantly assisted on this aspect of the project.

Později provedl různé potřebné právní kroky k zajištění dlouhodobé nájemní smlouvy tohoto pozemku. Finanční prostředky kzajištění pozemku byly získány rozhodnutím z fondu Českého klubu a dary výroční valné hromady získané od exilových československých komunit na celém světě. Vladimír Šponar a Viktor Kent, aby bývalí letci RAF se stali úspěšnými podnikateli, a výrazně finančními prostředky pomohli realizovat projekt.

The Brookwood ex-Servicemen’s Trust was formed and four Trustees appointed: Vladimir Soukup and Miloslav Kašpár, representing airmen and soldiers respectively; Fr. Jan Lang, padre to the Czechoslovak exile community, at Velehrad, London and himself also a victim of communist persecution; and Dr George Scott the son of Jiři Šnabl, now anglicised as Jiři George Šnabl-Scott, a ex-Czechoslovak soldier and parachutist.

Pro hřbitov veteránu v Brookwoodu byla veterány jmenována správní rada, která má čtyři členy. Za letce a vojáky pilota Vladimíra Soukupa a vojáka Miloslava Kašpara. V uvedeném pořadí. Za československou exilovou komunitu na Velehradě v Londýně, Fr. Josefa Langa, oběť komunistické persekuce. a Dr. George Skotta, syna Jiřího Šnábla, nyní s poangličtěným jménem as Jiiří George Šnábl- Scott a bývalého československého vojáka a parašutistu.

Soukup and Jiři George Šnabl-Scott, aided by other Czechoslovak veterans, would go to Brookwood each weekend to clear and level the site, finally laying it to grass. The first interment was early in 1982 for G/Cpt Alexander Hess DFC, who had died in Florida, USA. Others soon followed, bringing the number commemorated to its current number of 96.

Soukup a Jří George Šnábl-Scott, spolu s dalšími československými veterány, každý víkend čistili a vyrovnávali terén a potom jej zatravnili. První pohřeb byl na začátku roku 1982 pro G/Cpt Alexandra Hesse DFC, který zemřel na Floridě, USA. Brzy jej následovali další do stávajícího počtu 96.

The presentation of the new Czechoslovak graves followed the same style as that used in the adjacent CWGC section, neatly and formally laid out, clean headstones, well maintained, colourful flower borders between the headstones and the grass within the area kept neatly trimmed. The headstones used for each grave conformed to the same style as the Czechoslovak CWGC headstones used by the Czechoslovak Memorial.

Prezentace nových československých hrobů,, se přizpůsobuje stejnému stylu, který se používá v přilehlé části GWGC, elegantně a formálně upravené, čisté náhrobní ozdoby, dobře udržovaná květinová úprava hranic mezi náhrobky a tráva v oblasti průběžně zdobené. Dbá se na to, aby náhrobek každého hrobu odpovídal stejnému stylu jako u náhrobků československého CWGC vojenského hřbitova, používaných u československého Památníku.

The style of Czechoslovak headstone used at Brookwood is quite unique and differs from all other CWGC Czechoslovak headstones used in Britain and around the world. which have the Czechoslovak lion, the national symbol of Czechoslovakia. When the Czechoslovak Memorial was built at Brookwood in 1953, it was decided that because that Memorial already contained a sculpture, by František Bělský, of the Czechoslovak lion, it was not necessary to also include this symbol on the new stone headstones which were to replace the temporary wooden crosses used during WW2.

Styl Československé náhrobního kamene použitého na Brookwood je zcela unikátní a liší se od všech ostatních náhrobků CWGC československých používaných ve Velké Británii a po celém světě, Když památník na Brookwoodu od Františka Bělského v roce 1953 obsahoval sochu lva, národní symbol Československa, bylo rozhodnuto, že tento symbol bude na každém náhrobku, které nahradily dočasné dřevěné kříže používané během druhé světové války.

So who are they? – a random selection of some who chose to be interred here:
Takže, kdo jsou oni? – náhodný výběr těch, kteří se rozhodli, aby zde byli pohřbeni:

RAF:

Kauders Vilem, MC

Served with the Czechoslovak Army in the Middle East were he was awarded his MC. Later volunteered to join the RAF and served as a navigator with 311 Sqn. Died in USA, aged 100, making him the oldest Czechoslovak WW2 RAF veteran.

Byl příslušníkem československé armády na Středním východě, kde mu bylo uděleno vyznamenání MC Military Cross – Vojenský kříž. Později byl zařazen do RAF, jako navigátor u 311. Sqdn. Zemřel v USA, ve věku 100 let, jako nejstarší veterán československé armády z druhé větové války.

Ludikar Marcel

311 Sqn wireless operator in Oldřich Doležal’s crew when the blockade runner ‘Alsterufer’ was sunk in December 1943. After February 1948 escaped to the American Zone of Germany by skiing over the border. In England, rejoined the RAF after his escape and retired with the rank of S/Ldr.

Bezdrátový operátor u 311. Sqdn., byl zařazen v posádce Oldřicha Doležala, která při blokádě v prosinci 1943 potopila unikající loď “Alsterufer”. Po únoru 1943 uprchl na lyžích přes hranice do Německa. V Anglii se vrátil k RAF, v hodnosti S/Ldr.

Mansfeld Miroslav DSO, DFC, AFC :

Pre-WW2 pilot with the Czechoslovak Air Force, escaped to Poland after the German occupation. Veteran of the Battle of France with l’Arme d’Air and later a RAF Battle of Britain pilot. Later became a successful night-fighter pilot with 68 Sqn. Was the 3rd most successful Czechoslovak fighter pilot in the RAF during WW2. After the Communist take-over in February ’48, escaped and rejoined the RAF, retiring as S/Ldr.

Před druhou světovou válkou, pilot československého letectva. Po německé okupaci odešel do Polska. Jako pilot se účastnil se bojů o Francii a bitvy o Velkou Británii. Později se stal úspěšným nočním stíhacím pilotem v 68. Sqdn. RAF. Byl třetím nejúspěšnějším československým stíhacím pilotem ve druhé světové válce. Po komunistickém převratu 1948 emigroval na západ a vrátil se k RAF. Do důchodu odešel v hodnosti S/Ldr.

Muzika Jaroslav, AFC:

313 Sqn pilot, who, with other former RAF airmen and their families escaped after the Communist take-over by taking a Czechoslovak Air Force aircraft at night on 22 April 1949 and flying to the west. Rejoined the RAF and retired with the rank of S/Ldr.

Pilot 313. Sqdn., který po komunistickém převzetí moci, spolu s dalšími bývalými letci RAF a jejich rodinami,v noci dne 22. dubna 1949, letadlem československé armády, uletěl na západ. Vrátil se k RAF a odešel v hodnosti S/Ldr.

Šmolik Vojtech, DFC, Croix de Guirre:

Battle of Britain pilot, also served in l’Arme d’Air during the Battle of France where he was awarded the Croix de Guire. After the Comunist take-over in February ’48 he escaped over the border to Germany and re-joined the RAF. In his later life he suffered from Altzheimers and died in a Care Home.

Účastnil se bitvy o Francii a byl mu udělen Croix de Guire. Po komunistickém převzetí moci v únoru 1948 uprchl přes hranice do Německa a opět se připojil k RAF. Ve svém pozdějším životě trpěl Altzeimerovou chorobou a zemřel v domácí péči.

Vybíral Tomáš, DSO, DFC, Legion d’ Honneur, Croix de Guerre:

Fought in the Battle of France with l’Arme d’Air, fought in the Battle of Britain with the RAF, commanded the Czechoslovak Fighter Wing during WW2.

Bojoval v bitvě o Francii a s RAF a v bitvě o Británii. V průběhu druhé světové války, velel československé stíhací peruti v RAF.

Army:

Buršík Josef:

Tank Commander and veteran of the 1st Czechoslovak Independent Armoured Brigade in the USSR, and Red Army fighting in the Dukla Pass, for which he was decorated with the gold star of a hero of the Soviet Union. He was decorated ‘Hero of the Soviet Union’ for his actions during the Battle of liberation of Kiev in Nov 1943!

Velitel tanku a veterán z 1. československé obrněné brigády v Rudé armádě, SSSR. Bojoval na Dukle a za bojovou činnost při osvobozování města Kijev v listopadu 1943, byl vyznamenaný Rudou hvězdou hrdiny Sovětského svazu.

Josten Josef, MBE:

Pre-war professional journalist. Served in a Telegraph Battalion in France. In England served with the Czechoslovak Infantry and then the 2nd Czechoslovak Tank battalion at Dunkirk after D-Day. Escaped to the west after February 1948, where he was involved with anti-Communist resistance. Later continued this resistance when he founded the anti-Communist ‘Free Czechoslovak Information Service’.

Předválečný profesionální novinář. Ve Francii byl u telegrafního praporu. V Anglii sloužil u československého pěšího pluku a 2. československého tankového praporu u Dunkergue po D-den, konce války. Po únoru 1948 byl zapojen do protikomunistického odboje a utekl na západ. Později pokračoval v boji proti komunismu, když založil antikomunistickou “zdarma československou informační službu”.

Kašpár Miloslav, Croix de Guire:

Served in Military Intelligence in the pre-WW2 Czechoslovak Army. Following the German occupation in March 1939, escaped to Poland where he worked for Polish Military intelligence and also returned to Prague to gather intelligence. Returned to Poland and was captured by the Soviets after the Germans and Soviets invaded Poland. After a time in various Soviet prisons, was released and reached France. There he served in the Czechoslovak Army where, after the German invasion he was decorated with the Croix de Guire. In Britain again served in Czechoslovak Military Intelligence and was one of the Czechoslovak intelligence team who planned the assassination of Reinhart Heidrich undertaken in Prague in 1942. After February 1948 escaped to the west and worked for French intelligence and later MI5 as an intelligence officer during the Cold War.

Před druhou světovou válkou sloužil ve vojenském zpravodajství československé armády. Po německé okupaci v březnu 1939 uprchl do Polska, kde pracoval ve prospěch polské zpravodajské služby a také se vrátil do Prahy. Po návratu do Polska byl zajat Sověty. Po nějaké době v různých sovětských věznicích byl propuštěn a dostal se do Francie, kde byl v československé armádě. Po německé invazi byl vyznamenán Croix de Guire V Británii opět sloužil u československé vojenské rozvědky byl v jednom československém zpravodajském týmu, který plánoval atentát na Reinharta Heidricha v roce 1942 v Praze. Po únoru 1948 uprchl na západ a ve studené válce, pracoval jako zpravodajský důstojník pro francouzskou tajnou službu a později MI5.

Polivková Helena:

Escaped after the German occupation of Czechoslovakia to Palestine, via Yugoslavia, where she joined the ATS, where she was active 1943-1946 as a driver. Returned home after the war, but left the country under dramatic circumstances again in 1948. Lived in the UK, worked for CIC and was active in the 3rd Resistance movement.

Po okupaci Československa utekla přes Jugoslavii do Palestiny. Tam se připojila k ATS, kde od roku 1943 do roku 1946 byla řidičkou. Poté se vrátila domu a po únoru v roce 1948 za dramatických okolností opět opustila svou zem a žila ve Velké Británii, kde pracovala v CIC a byla zapojena v 3. odboji.

Šnabl-Scott Jiři George:

Escaped after the German occupation in 1939, to Poland, on arrival in France was required to join the French Foreign Legion. After ww2 was declared transferred to the 1st Czechoslovak Infantry Regiment and fought in France. After evacuation to England volunteered for SOE training in Scotland when, whilst undergoing parachute training Ringway, was seriously injured during a parachute jump in high winds. After recovering from his injuries was with the 1st Czechoslovak Independent Armoured Brigade at Dunkirk after D-Day.

Po německé okupaci 1939 odešel do Polska, po příjezdu do Francie musel vstoupit do francouzské Cizinecké legie. Po rozpoutání druhé světové války, byl převeden do československého pěšího pluku, který bojoval ve Francii. Po evakuaci do Anglie dobrovolně absolvoval výcvik v SOE ve Skotsku. Při parašutistickém výcviku v Ringway se v důsledku silného větru vážně zranil. Po uzdravení byl zařazen do první československé samostatné obrněné brigády, kde sloužil až do konce války po D-den.

Staller Karel:

Designed the Bren gun, considered to be the deadliest machine-gun the British Army had during WW2.

Navrhl zbraň Bren, který byl považován, za nejnebezpečnější kulomet britské armády ve druhé světové válce.

And the position today?
A jaká je současná situace?

Since the ‘Velvet Revolution’ of 1989 and also the subsequent ‘Velvet Divorce’ of 1993, when Czechoslovakia divided to become the separate States of the Czech Republic and the Slovak Republic, the Brookwood site has been visited by many Czech and Slovak dignitaries, but the most poignant must be by the first post-Communist Czechoslovak President, Václav Havel, in 1990. The then British Prime Minister, Margaret Thatcher, included in her speech at the official dinner for President Havel at 10 Downing Street; “other Czechoslovaks – airmen and soldiers – also came here and fought valiantly alongside British Forces throughout the Second World War. We honour their memory and you, Sir, will be paying your own respects to them at Brookwood on Friday. They fought for a freedom which Communism then denied to Czechoslovakia after the war.”

Od sametové revoluce 1989 a následně sametového rozvodu 1993, kdy se Československo rozdělilo a vznikly dva samostatné státy Česká republika a Slovenská republika, bylo pohřební místo v Bookwood navštěvováno Českými i Slovenskými hodnostáři. Nejvíce dojemná návštěva byla návštěva, prezidenta první postkomunistické republiky, Václava Havla, v roce 1990 pak britské premiérky Margaret Thatcherové, která ve svém projevu při oficiální večeři na Downing Street 10, ocenila naše letce a vojáky, ” Ostatní, Čechoslováci – letci a vojáci – sem také přišli a ve druhé světové válce bojovali statečně po boku britských sil. Čest jejich památce a pane prezidente chováme k nim na Brookwoodu úctu. Oni bojovali za svobodu, kterou pak komunismus po válce v Československu popíral”.

President Vaclav Havel’s visit to Brookwood 1990.

Currently the Brookwood Czechoslovak ex-Servicemen’s plot holds the graves of 96 former Czechoslovak servicemen and women, from the humble British ranks of Private and AC1 to the highest of Colonels and Group Captains. Following the ‘Velvet Revolution’ the exiled former Czechoslovak Army and RAF personnel were ‘rehabilitated’ back into Czechoslovak society by the new post-Communist government. Although no longer serving within the Czechoslovak military, the former Czechoslovak Army and RAF personnel were awarded significant promotions – some ‘in memorium’ – in military rank during this ‘rehabilitation’ process. For some further promotions were also to be awarded in the following years.

V souřasné době je na v části hřbitova Bookwood, zemřelých československých veteránů z druhé světové války, pohřbeno 96 býbalých československých vojáků a žen. Od skromných britských hodností AC1, až po nejvyšší hodností, plukovníků a skupiny kapitánů. Po “sametové revoluci” exulanti bývalé československé armády a RAF byli v rámci “rehabilitace” posmrtně (in memoriam), novou postkomunistickou vládou, “rehabilitovaní” zpět do československé společnosti a byli povýšeni do vysokých vojenských hodností. V některých dalších případech byli povyšováni do vysokých vojenských hodností v následujících letech.

For those who were interred in the cemetery after the ‘Velvet Revolution’ it was not uncommon to also include the person’s new Czechoslovak rank on the headstone as well as their RAF or British Army rank. Unlike British military ranks, Czechoslovak – and after the ‘Velvet Divorce’ Czech military and Slovak military ranks are not specific to which military service the person actual served. Thus the numerous headstones marked generálmajor [abbreviation genMaj, and in English; Major General] or plukovník [abbreviation plk, and in English; Colonel] could be either an airman or a soldier.

Pro pohřbené na hřbitově po “sametové revoluci” již není neobvyklé, aby na náhrobku pohřbeného byla uvedena hodnost československá a hodnost britská RAF, nebo armádní. Na rozdíl od britských vojenských hodností, československé, po rozdělení Československa, a České republiky a Slovenské republiky, nejsou specifické pro různé vojenské služby u níž zemřelý sloužil. Proto na četných náhrobních kamenech jsou označeny Generálmajor zkratkou v češtině Genmjr.. a v angličtině Major Generál, nebo Plukovník v češtině zkratka plk. může být voják, nebo letec. Plukovník voják (pozemní armády) se rovná Anglické hodnosti letce Group Captain, zkratka G/Cpt.

This unassuming and unpretentious site is now the final resting place of 13 post-1989 promoted generálmajor’s, the largest number anywhere at a single location anywhere in the world. As previously mentioned, this site is also the final resting place of the largest number of Czechoslovak Battle of Britain pilots at a single location anywhere in the world.

Tato skromná a neročná část hřbitova je nyní od roku 1989 místem posledního odpočinku, 13 povýšených plukovníků do hodnosti Generálmajor. Je to největší počet povýšených na jednom místě, kdekoliv na světě. Jak již bylo zmíněno tato, část hřbitova je na světě místem posledního odpočinku největšího počtu pilotů, kteří se účastnili bitvy o Británii.

For many, including those from many other countries from around the world, , their wish was that their final resting place was to be with former RAF or Army comrades at this Brookwood plot. Some examples are Miroslav Sigut from Switzerland, Robert Kellner, William Kauders, Eduard Prchal, his WAAF wife Dolores Prchalova and Alexander Hess all from various parts of the USA, and Josef Bilek from Canada.

Mnoho Čechoslováků, i z mnoha dalších zemí celého světa si přeje, aby konečné místo jejich odpočinku bylo s bývalými letci RAF a s československými vojáky, kteří ve druhé světové válce bojovali ve spojeneckých armádách, na civilním hřbitově, pro československé veterány Bookwood. Například se zde nechali pochovat Miroslav Šigut ze Švýcarska a Robert Kellner, Wiiliam Kauders, Eduard Prchal, jeho žena WAAF Dolores Prchalová a Alexander Hess, všichni z různých koutů USA a Josef Bílek z Kanady.

_______________________________________________________________

But the pristine presentation of the site in its early years has, in recent years been allowed to substantially decline to a shadow of its former self. The neatly laid out flower borders are now no more.

Ale původní prezentace pohřebního místa od počátečních let, je v posledních letech poněkud odlišná. Podstatně se snížilo zastínění a úhledně upravené květiny na hranicích a nic víc.

What was neatly kept grass alongside the headstones, has now been allowed to deteriorate, its neat well maintained appearance has been left to degenerate to merely patchy grass and moss.

Dříve pečlivě udržovaná tráva vedle náhrobků, byla upravena tak, že se nechala degenerovat na zatravněný povrch s mechem.

The headstones themselves visibly show many years of neglect.

Na samotných náhrobních kamenech lze nalézt zanedbání po mnoho let.

A poor way
for these valiant and patriotic Czechoslovak airmen and soldiers to be remembered!

Špatná cesta
Měla by se věnovat větší pozornost její údržbě, neboť, stateční českoslovenští vlastenci, letci a vojáci si to zaslouží.

_______________________________________________________________

The assistance of Dr George Scott with this article is much appreciated.

Děkujeme za pomoc s tímto článkem Dr. Gerge Scottovi, jeho pomoci si velice ceníme.
Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Cemetries | Leave a comment

Narrow Escapes – ReviewNarrow Escapes!

by

Miloslav Bitton


Narrow Escapes! covers the period of Miloslav Bitton’s life from 1919 to 1949. The book begins with family life on the farm in the Ukraine where he was born on 14th October 1919, and later in Czechoslovakia where the family lived from 1926. At age 14 Miloslav began an apprenticeship – and later employment – in the grocery business in Bratislava, and in 1938 committed to four years’ study at the Commercial Academy in Bratislava to improve his prospects. By the end of his first year at college, however, Slovakia had become a puppet state of Germany and World War II had begun.

In September 1939 Miloslav was approached to organise a clandestine escape route into Hungary for Czech military personnel trying to get to France via Yugoslavia; in the evenings after college he would accompany parties of up to 8 people – by train and on foot – to within 400 metres of the Hungarian border where he instructed them where to cross and how to purchase train tickets for Budapest. By January 1940, however, Miloslav’s illegal underground activities had come to the attention of the border guards and on 19th February he had to make his own escape.

Following his safe arrival in Budapest, Miloslav continued his activities helping escapees reach Yugoslavia until arrested by the Hungarian Secret Police. Although severely beaten he gave nothing away, and in April was returned to Slovakia. Undaunted Miloslav journeyed again to Budapest and this time managed to reach Yugoslavia. His onward journey took him through Greece, Turkey and Syria to Beirut. By this time, however, France had capitulated and the Lebanese border was closing. Miloslav found his way into Palestine where he saw action in the Middle East with the Czechoslovak Infantry Battalion No. 11 – East and the 200th Czechoslovak Light Anti-Aircraft Regiment – East.

In June 1942 Miloslav answered an appeal from the Czechoslovak Air Ministry in London for volunteers to join the Royal Air Force, and on New Years’ Day 1943 Miloslav landed on English soil. He was sent to Calgary in Canada to train as a fighter pilot, and in January 1945 received his posting to 310 (Czechoslovak) Fighter Squadron. His first assignment took place on 7th February when the Czechoslovak fighter squadrons provided top cover to one hundred and fifty Lancaster bombers during a raid on Dortmund.

Returning from an aborted operational sortie on 2nd May, Miloslav experienced engine problems and crashed in Surrey. Pulled out of the plane by a local farmer and his farmhands shortly before the plane burnt out, in hospital he was found to have dislocated his neck and was put into a plaster which covered most of his upper body. It was not until 12th September that Miloslav had his final medical check and was classified fit for full flying and ground duties again.

Miloslav returned to Czechoslovakia with his English sweetheart, Joan Bitton, who he had married on 3rd April. They set up home in Prague where Miloslav continued with his service in the Czechoslovak Air Force at Kbely Air Force Base, and on a part-time basis completed the course at the Commercial Academy in Prague which had been interrupted by the war. Their circle of friends grew, particularly amongst the Air Force personnel who had English wives, but at Kbely life became more strained with the introduction of new regulations and a political culture began to permeate the military establishments. Matters came to a head early in 1948 when all ex-RAF flying personnel were denied access to the airport area at Kbely being classified as “unreliable elements”, particularly those who had married British or other foreign girls.

Miloslav and Joan decided they had to leave Czechoslovakia; Joan and their young son would have no difficulties but Miloslav was still serving in the armed forces and could only leave illegally. His luck held and on 26th March he crossed the border safely; for 2 months he was a “displaced person” in Germany until his British visa was granted on 4th June – following intervention by Joan with the Home Office!

An intriguing and interesting book with narrative enlivened by vivid descriptions which give a fascinating insight into Miloslav’s childhood in the Ukraine and Czechoslovakia, and of his daily life whether conducting clandestine operations, undertaking war-time service in the Czechoslovak Army and the Royal Air Force, or of his life in post-war Prague until the communist coup in 1948 and his subsequent escape.

Publisher: Melandrium Books
Published: January 2014
ISBN: 0-9537853-5-1
Cover: Paperback
Language: English
Pages: 183
Price: £12.00
Posted in 310 Sqd, Books | Leave a comment

Pavel Chlapik


Cpl Pavel CHLAPÍK

* 26/04/16, Moravské Lieskové, Trenčín, Czechoslovakia.
† 15/04/14, England.

_______________________________________________________________

With sadness we must advise that

.

CHLAPÍK Pavel, 787386

WW2 310 Sqn Electrician I

died

15 April 2014, England.

_______________________________________________________________

15. dubna 2014 v Anglie

zemřel

CHLAPÍK Pavel, 787386

2. světové války 310 perutě Elektrikář I

_______________________________________________________________

Rest in Peace

Čest jeho památce

_______________________________________________________________
Posted in 310 Sqd, No longer with us | Leave a comment

John Fleming – RIPIt is with much sadness that we must advise the death on 29th June 2014 of John Fleming of Inver by Tain, Scotland.

S velkým zármutkem oznamujeme, že 29. června 2014 zemřel John Fleming v Inver, nedaleko Tain ve Skotsku.

John was born in Filey, Yorkshire but met his wife Marion from Inver whilst posted to RAF Tain during his National Service. John spent his working life as an optician in Yorkshire, but on retirement he and Marion returned to Inver where John pursued his passion for aviation, becoming renowned throughout Scotland as an aviation historian.

John se narodil v Filey Yorkshire, ale v RAF byl v průběhu vojenské služby zařazen v Tain, kde se seznámil s manželkou Marion z města Inver. Po ukončení vojenské služby pracoval jako optik v Yorkshiru. Po odchodu do důchodu se s manželkou Marion vrátil do Inver, kde se věnoval své zálibě v letectví a po celém Skotsku se stal známým leteckým historikem.

John’s curiosity was aroused when he discovered the 18 graves of Czechoslovak airmen in the Old St. Duthus Cemetery, Tain, and for many years he and Marion have watched over the graves – placing a wreath annually at remembrance time – and acting as guides to those visiting the graves, as well as helping those seeking information. John and Marion provided valuable assistance to the project to erect the memorial to 311 (Czechoslovak) Squadron at Old St. Duthus Cemetery, and at the unveiling ceremony on 9th August 2007.

Johnovu zvědavost probudilo, když na starém hřbitově St Duthus v Tain, našel 18 hrobů československých letců. Každý rok, po mnoho let s manželkou Marion navštěvovali hroby československých letců a v době času vzpomínky, pokládali na ně věnce. Současně byli průvodci návštěvníků, kteří hledali hroby svých blízkých a poskytovali jim informace. John a Marion poskytovali cenou pomoc při přípravě a realizaci projektu stavby památníku 311. perutě na hřbitově Old St Duthus a na slavnostním shromáždění dne 9.8.2007.

John’s friendship, knowledge, and empathy to the Free Czechoslovak Airmen will be greatly missed, and we extend sincere condolences to Marion, her sons Bob, David and Michael, and their families.

Johnovo přátelství, znalosti a sympatie k československým zahraničním letcům budou velmi chybět a my vyslovujeme Marion, jejím synům Bobovi, Davidovi, Michaelovi a jejich rodinám, upřímnou soustrast.

Rest in Peace

Čest jeho památce
Posted in 311 Sqd, No longer with us | 1 Comment

2014 Capel le Ferne Battle of Britain Memorial Ceremony


The 74th Anniversary to commemorate the Battle of Britain was held on 6 July 2014 at the National Battle of Britain Memorial, at Capel-le-Ferne, Kent.

After several years of having good weather for this event, 2014 was to be a change with wet weather making its mark. The rainy start caused minor changes to the normal schedule of events event and a slight delay to the start of the ceremony.

For this years event eight Battle of Britain pilots ‘The Few’ were able to attend.

Attending the event was The Viscount De L’Isle MBE; Lord Lieutenant of Kent, His Excellency Witold Sobków; Polish Ambassador, Air Chief Marshal
Sir Michael Graydon GCB CBE; President Battle Of Britain Memorial Trust, Air Chief Marshal Sir Peter Squire GCB DFC AFC DL, relatives of some Battle of Britain pilots, local dignitaries, invited guests , Richard Kornicki of the Polish Airmen’s Association, Air Training Corp squadrons from around Kent and South-East London, veteran servicemen and women and despite the inclement weather a large number of spectators.

This slideshow requires JavaScript.

The ceremony was opened as usual at 1:30 with a flypast of a Spitfire and Hurricane from the Battle of Britain Memorial Flight, who extended their entrance display to accommodate the later start of the ceremony.

The ceremony commenced at 14:00 with the entrance of the RAF and Polish standards with escorts who took their position by the guests marque. They were followed by a parade of some 60 Standard bearers from ex-Service Associations and also Air Training Corp squadrons.

The Central Band of the RAF playing under cover of the marque with speeches, o made in the marque which was projected to outside large screens.

Wreaths were then layed at the Memorial by The Viscount De L’Isle MBE, His Excellency Witold Sobków, Air Chief Marshal Sir Michael Graydon, local dignitaries, representatives of various RAF Associations, local councils, Capel-le-Ferne primary school and Military Attache’s representing Australia, Canada, Czech Republic, France, New Zealand, Slovak Republic and the United States.

Relatives of ‘The Few’ then went to the Christopher-Noxley Memorial Wall and laid flower bouquets.

The Ceremony closed at 15:00 with the return of the Spitfire and Hurricane for a flying display.

Col. Roman Siwek and Col. Milan Gavlas.

Amongst the numerous wreaths laid at the ceremony were wreaths laid by by Col. Roman Siwek, Defence Attaché of the Embassy of the Czech Republic, London and by Col. Milan Gavlas, the new Defence Attaché at the Embassy of the Slovak Republic, London.

Amongst the numerous wreaths laid at the ceremony were wreaths laid by by Col. Roman Siwek, Defence Attaché of the Embassy of the Czech Republic, London and by Col. Milan Gavlas, the new Defence Attaché at the Embassy of the Slovak Republic, London.

A total of 2,941 pilots flew in the RAF during this battle which lasted from 15 July to 30 October 1940.All these pilots are commemorated at this site, on the Christopher Foxley-Norris Memorial Wall, where their names are engraved.

Eighty eight of those pilots were Czechoslovak, the second largest contingent of pilots from Nazi occupied countries in Europe. During this three month long campaign, nine of these Czechoslovak pilots were killed with others being wounded or badly burnt.

One Czechoslovak pilot Sgt Josef František, serving with 303 Sqn, a Polish squadron, distinguished himself by shooting down 17 Luftwaffe aircraft during a 28 day period before his untimely death on 8th October 1940. This remarkable achievement earned him the position of being the most successful Allied pilot the battle.
Posted in 310 Sqd, 312 Sqd, Battle of Britain, Ceremony, Events, Memorial | Leave a comment

Alois Siska 100th Anniversary


Events to mark the 100th anniversary of the birth of Major General Alois Šiška took place at his birthplace at the village of Lutopecny near the town of Kroměříž. It started at 15.00hrs in front of the memorial plaque which the Šiška family had unveiled in November 2011. Mr Petr Navrátil, Mayor of Lutopecny opened the event, which was then conducted by Šiška’s niece Ms Zdena Travníčková. Flowers were laid at the plaque with the guard of honour of the squadron members. Speeches by commander of the Czech Air Force, Brigadier General Libor Štefanik, British Military Attaché Colonel Andrew Shepherd and Chairman of Svazu letců [the Airmen’s Association of the Czech Republic] Colonel Odřich Rampula followed. by Šiška’s daughter Dagmar Johnson-Šišková who concluded with a short thank you to all involved. Other official guests included commander of the Čáslav airbase Colonel Hromek, representatives of the regional and local councils and others.

Setkání u příležitosti 100. výročí narození generálmajora Aloise Šišky se uskutečnilo v jeho rodišti, Lutopecnách u Kroměříže. Zahájení proběhlo u pamětní desky kterou rodina odhalila v listopadu 2011. Celý pořad zahájil starosta obce Petr Navrátil a pořadem provázela Šiškova neteř Zdenka Trávníčková. Příslušníci Šiškovy letky stáli čestnou stráž a proběhlo kladení květin. Projevy pronesli velitel vzdušných sil armády České republiky brigadní generál Libor Štefánik, vojenský přidělenec Velké Britanie plukovník Andrew Shepherd a předseda Svazu letců České republiky plukovník Oldřich Rampula. Šiškova dcera Dagmar Johnson-Šišková závěrem poděkovala všem, kteří se na organizaci pořadu podíleli. Mezi oficielními hosty byli mimo jiné velitel 21. Taktické základny Čáslav plukovník Hromek, zástupci oblastní správy, poslanci a další.

This slideshow requires JavaScript.

All guests then gathered in a meeting room of the council building where refreshments were provided. During this gathering they heard several presentations, starting with a video clip about the history of the Šiška memorial plaque by Zdena Travníčková, followed by two presentations – one by Dagmar Johnson-Šišková about his life and the other about by Zdeněk Nožička, originator of the idea to build this monument to his crew, now better known as KX-B Monument which stands near the actual place where their dinghy was washed ashore in the Dutch village of Petten. A second short video about the actual unveiling of the monument followed. This was also made by Šiška’s niece Zdena from the perspective of a guest at the unveiling. The programme concluded with a short clip of the late General giving talk to military pilots, kindly provided by Colonel Rampula. It was an emotional finale for many as amongst the guests were many locals, including members of Šiška family, who remembered him well.

Po ukončení obřadu se hosté shromáždili v zasedací místnosti k malému pohoštění. Dalším bodem programu bylo několik prezentací. Jako první hosté shlédli krátké video o historii vzniku pamětní desky generála Šišky v podání neteře Zdenky. Následovala fotografická procházka životem generála Šišky v podání jeho dcery Dagmar a druhá v podání Zdenka Nožičky, autora nápadu postavit památník Šiškově posádce , který je dnes lépe znám jako památník posádce KX-B a stojí v blízkosti místa, na které byl záchranný člun se zbytkem posádky vyplaven – poblíž holandského městečka Petten. Tato byla doplněna druhým krátkým videem neteře Zdenky z pohledu hosta při oficilením odhalení tohoto památníku. Závěrem proběhla krátká ukázka z videového záznamu přednášky generála Šišky příslušníkům letectva na letišti Kbely, kterou laskavě poskytl plukovník Rampula. Bylo to dojemné zakončení programu pro mnohé přítomné, kteří byli přímo z Lutopecen a generála Šišku si pamatovali, mezi nimi také jeho příbuzní.

General Šiška’s birthday anniversary was also remembered through various articles in the Czech media.

Nedožité sté narozeniny generála Šišky byly vzpomenuty v tisku.

Flowers were also laid on the day at the KX-B Monument in Petten, Holland.

V den samotný byly také položeny květiny u památníku posádce KX-B v holandském Pettenu.
Posted in 311 Sqd, Anniversary, Ceremony, Events, Not Forgotton | Leave a comment

Josef Stransky rememberedOn 28 June a remembrance ceremony was held at Havlíčkův Brod, in the Vysočina Region of the Czech Republic, the birth place of S/Ldr Josef Stránský DFC, pilot with 21 Sqn RAF.

This slideshow requires JavaScript.

The ceremony was held by the towns war memorial. Attending the ceremony were relatives of Josef Stránský, Mr. K. Černý Member of Parliament, the Deputy Minister of Defence, local dignitaries, Czechoslovak RAF veteran Imrich Gablech, RAF re-enactment personnel and well wishers.

After wreaths were laid, speeches were made followed by a flypast by two Gripen fighters of the Czech Air Force to close the ceremony.

Following the ceremony there was a small exhibition of RAF memorabilia and a replica Spitfire, courtesy of the Spitfire Club. The days events concluded with a lecture by Filip Prochazka about the Czechoslovaks who served in the RAF during WW2.

The well attended ceremony was to remember the 80th anniversary of his death. On the night of 20/21 June 1944, S/Ldr Josef Stránský DFC and his Czechoslovak navigator F/O František Bouda, took-off, at 00:59 from Thorney Island airfield, in Mosquito VI FB NT182 for a night offensive on German ground targets around Mezidon, in the Normandy region of France. They did not return, reasons for the loss are unclear.

Both airmen are buried in a joint grave B, 31-32 at the Franco-British cemetery, St Valery-en Caux, Seine-Maritime, France.
Posted in 311 Sqd, Anniversary, Ceremony, Events, Not Forgotton | 2 Comments

Winged Lion unveiling ceremony – Prague


Okřídlený lev slavnostním shromáždění – Praha

On 17 June the ‘Winged Lion’ monument to commemorate the some 2,500 Czechoslovak airmen and women who served in the RAF during WW2 was unveiled – nearly 70 years after the end of the war.

Téměř po 70 letech ukončení druhé světové války, dne 17. června, byl na památku 2500 československých letců, mužů a žen, kteří sloužili v RAF odhalen památník.

The monument, a gift from, and mainly funded, by the British ex-pat community in the Czech and Slovak Republics as a ‘thank you’ to those 2,500 Czechoslovaks. The bronze statue is of a lion with wings and was designed by Colin Spofforth, the noted British sculpture. Produced in the Czech Republic, it stands 2 mtrs tall and weighs 1006 kg, It is mounted on a concrete plinth covered in polished Czech granite with the top face designed to resemble the badge of the Czech Air Force. The sides of the base are covered with riveted metal plates which resembles a aircraft’s fuselage.

Památník, jako “poděkování” 2500 Čechoslovákům, darovala a financovala britská komunita v České republice a na Slovensku. Bronzová socha, 2 metry vysoká, těžká 1006 kg, lev s křídly, vyrobená v České republice, navržená významným britským sochařem Colin Spofforth, z české žuly, je uchycena na betonovém podstavci tak, že se horní plochou podobá odznaku československého letectva. Po stranách podstavce jsou uchyceny kovové desky v podobě trupu letadla.

VIP’s attending the ceremony was the Rt Hon Sir Nicholas Soames, the grandson of Sir Winston Churchill Britain’s wartime leader, British Member of Parliament and former Defence Minister, Air Chief Marshal Sir Stuart Peach; Vice Chief of the Defence Staff, Her Excellency Jan Thompson OBE, UK Ambassador to the Czech Republic, Roman Rosina Counsellor at Embassy of the Slovak Republic, Prague and Petr Pavel – Chief of the General Staff of the Czech Army.

Slavnostního odhalení památníku se účastnil Rt Hon sir Nicholas Soames, vnuk sira Winstona Churchilla, bývalého válečného vůdce, britský člen parlamentu a bývalý ministr obrany, Air Chief Marshal Sir Stuart Peach; Vice náčelník štábu, Její Excelence Jan Thompson OBE, velvyslanec Velké Británie v České republice, Roman Rosina rada na velvyslanectví Slovenské republiky, Praha a Petr Pavel – Náčelník Generálního štábu Armády České republiky.

Czech politicians: Daniel Herman, Czech Minister of Culture, Martin Stropnický, Czech Minister of Defence, Jan Hamáček, Chair of the Chamber of Deputies, , Oldřich Lomecký, Mayor of Prague 1 attended and also Czechoslovak RAF veterans Imrich Gablech, Emil Boček, Alois Dubec, Jaroslav Hofrichter, Milan Kulík, Pavel Vransky and Tomáš Lom [Löwenstein]. Veterans from abroad were Tom Gibian from the USA and Peter Arton from Israel.

Čeští politici: Daniel Herman, český ministr kultury Martin Stropnický, český ministr obrany Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny, Oldřich Lomecký, starosta Prahy 1, ´českoslovenští veteráni v RAF Imrich Gablech, Emil Boček, Alois Dubec, Jaroslav Hofrichter, Milan Kulík, Pavel Vransky a Tomáš Lom [Löwenstein]. Přítomni byli také veteráni ze zahraničí Tom Gibian z USA a Peter Arton z Izraele.

Widows, descendants and relatives of the Czechoslovak RAF airmen were well represented, many having travelled from abroad. Winged Lion sponsors, Svaz letcú and more than 500 well-wishers were present in addition to a large contingent from the Czech media.

Ve velkém počtu byly přítomny vdovy, potomci a příbuzní československých letců v RAF, z nichž mnozí přijeli ze zahraničí. Sponzoři Okřídleného lva, Svaz letců a více než 500 příznivců a velkého počtu zástupců českých medií.

This slideshow requires JavaScript.

The ceremony commenced at 16:30 with a musical presentation by the Royal Air Force College band followed on by the Pipes and Drums of the Queen’s Royal Hussars. At 16:50 VIP’s and veterans arrived.

Slavnostní obřad byl zahájen v 16.30 hod. hudebním vystoupením kapely Royal Air Force College, na kterou navázaly Dudy a Bubny královských husarů. V 16.50 příchod VIP osobností a veteránů ze zahraničí.

Rt Hon Sir Nicholas Soames

The Rt Hon Sir Nicholas Soames, gave the opening speech at the ceremony. Within his speech he highlighted that ‘freedom is often only appreciated by those who don’t have it’ and that the air war was crucial to the Allied victory in World War II with Adolf Hitler realising this at the very end. Without the bravery of the RAF pilots, World War II could have had a different outcome, he said. Churchill also often acknowledged the crucial efforts of the RAF in the war.

Rt Hon Sir Nicholas Soames, pronesl na slavnostním ceremoniálu úvodní projev. V rámci svého projevu zdůraznil, že “svobodu oceňují často jen ti, kteří ji nemají” a že letecká válka byla pro vítězství spojenců ve druhé světové válce rozhodující a tuto skutečnost si na konci války uvědomil i Adolf Hitler. Bez statečnosti pilotů RAF by druhá světová válka měla jiný výsledek a Churchill jejich úsilí uznával jako zásadní.

In his speech he said that “Many countries beyond the shores of the United Kingdom joined the good fight and against numerical odds secured the victory that is still cherished generations later and which saved the world. As Churchill said of the Battle of Britain pilots, ‘Never in the field of human conflict has so much been owed by so many to so few.’ Of all the countries to contributed to that effort, Czechoslovakia has a special place,” he said. Praising the men and women who escaped Czechoslovakia and he pointed out that some of the pilots ranked among the very best. “A cruel irony was to follow in that the freedom and sovereignty for which they fought would be lost as they suffered the unforgivable persecution by the communist regime just a few years later,” he said.

Ve svém projevu řekl, že “Mnoho zemí mimo pobřeží Spojeného království se připojilo k dobrému boji a při početním rozporu tak bylo dosaženo vítězství, které je pozdějšími generacemi stále oceňováno a které zachránilo svět. Churchill se o bitvě o Británii vyjádřil slovy: “Nikdy v dějinách lidstva nedlužilo tolik mnohých, tak mnoho, tak málo jedincům”. Řekl, že mezi zeměmi, které přispěly k tomuto úsilí, má Československo zvláštní místo. Chválil muže a ženy, kteří uprchli z Československa a poukázal na to, že někteří z pilotů patřili k nejlepším. Vyjádřil se, že “Krutou ironii, která následovala bylo, že svoboda a suverenita, za kterou bojovali, se ztratila, když za několik let později byli neodpustitelně pronásledováni komunistickým režimem”.

He continued to say of the Czechoslovak airmen that “These young men were the best of the best, their selflessness and their service will not and must not ever be forgotten,” he said, adding that the monument he was about to unveil was a symbol of the commitment and the bravery of those 2,500 men and women and a mark of the respect and admiration of the British people. “It is humbling indeed to be here all of us in the presence of the veterans of that campaign”

Dále se o československých letcích vyjádřil, že Tito mladí lidé byli nejlepší z nejlepších a jejich obětavost služby nebudou a nesmí být nikdy zapomenuty a dodal, že odhalený památník je symbol závazku k statečnosti těchto 2500 mužů a žen a důkaz respektu a obdivu Britů. ” . “Chováme opravdu veliký obdiv nás všech k přítomným veteránům.”

On conclusion of his speech the Rt Hon Sir Nicholas Soames then invited the nine Czechoslovak RAF veterans present to help unveil the Winged Lion monument.

Na závěr svého projevu Rt Hon sir Nicholas Soames pak pozval devět československých veteránů RAF, aby pomohli při odhalování památníku Okřídleného lva.

Jan Hamáček

A concluding speech, in Czech and English, was made by Jan Hamáček who said:

V závěrečné řeči v českém a anglickém jazyce vystoupil Jan Hamáček, který řekl:

“I am very pleased that our capital has from now on a new memorial commemorating the heroism of Czechoslovak pilots. The statue of a winged lion symbolically highlights the friendship between Great Britain and the Czech Republic, whose foundations were formed during the Second World War, when British and Czechoslovak airmen fought together to defend the United Kingdom as the last outpost of democracy in Europe”

“Jsem velmi rád, že naše hlavní město má od nynějška nový památník připomínající hrdinství československých pilotů. Socha okřídleného lva symbolicky poukazuje na přátelství mezi Velkou Británií a Českou republikou, jehož základy byly vytvořeny v průběhu druhé světové války, kdy britští a českoslovenští letci společně bojovali při obraně Spojeného království, jako poslední výspy demokracie v Evropě”.

The National anthems of the Czech Republic and Great Britain were then played, followed by an Act of Remembrance, the Last Post being played, then a minutes silence, concluding with the Reveille being played.

Poté hudba zahrála národní hymny České republiky a Velké Británie a dále proběhlo uctění památky skladbou Večerka, následovala minuta ticha a na závěr trubač zatroubil Budíček.

Official group photographs of veterans, VIP’s and sponsors were then taken.

Následovalo společné skupinové fotografování veteránů VIPs a sponzorů.

Veterans and VIP’s.
Veteráni a VIPs.

Veterans, VIP’s and Winged Lion organisers.
Veteráni, VIPs, a Lva organizátorů.

Veterans, VIP’s, Winged Lion organisers and Sponsors.
Veteráni, VIPs, Lva organizátorů a sponzorů.

The Pipes and Drums of the Queen’s Royal Hussars then led invited guests and sponsors to the British Embassy for a reception to celebrate the Queens birthday.

Dudy a Bubny královniných husarů v čele průvodu vedly pozvané hosty a sponzory na britské velvyslanectví, kde se konala recepce na oslavu narozenin královny.

The days events concluded, at 18:30, with a flypast display along the Vltava river, by Spitfire TE184, in the livery of F/Lt Otto Smik DFC, and flown by Stephen Stead.

Slavnostní akce byla zakončena v 18.30 hod., průletem Spitfire TE 184, který pilotoval Stephen Stead. Se Spitfire s tímto označením létal F/Lt Otto Smik DFC.

Colin Spofforth with his Winged Lion sculpture.
Sochaře Colin Spofforth s jeho okřídleným lvem.

Some more information about the days events here.

Další informace o slavnostním odhalení Lva a dalších akcích, najdete zde.

The Winged Lion monument is located in Klárov, Prague 1, opposite the Mala Stranska metro station.

Památník okřídleného lva se nachází na Klárově, Praha 1, naproti stanice metra Malostranská.

_______________________________________________________________

A sincere ‘Thank You’ to

Upřímně děkují.

Euan EdworthyEuan Edworthy CEO, Best Communications, Prague, who initiated the concept of the Winged Lion monument to the Czechoslovak men and women who served in the RAF during WW2

Euan Edworthy generální ředitel, Best Communications, Praha, který inicioval koncepci Winged Lion, památníku československých mužů a žen, kteří sloužili v RAF během 2. světové války.Col. Andrew Shepherd


Col Andrew Shepherd, Chairman of the Winged Lion Appeal and Defence Attache, British Embassy, Prague.

Plk. Andrew Stepherd, předseda organizátoru památníku Okřídlený lev a vojenský přidělenec britského Velvyslanectví v Praze.

Their joint efforts were the driving force of the Winged Lion Appeal, raising some £100,000 in a mere few months, to bring a a concept to the reality of the Winged Lion monument.

Jejich společným úsilím bylo zajištění v krátké době několika měsíců 100.000 liber na projekt a realizaci stavby památníku Okřídlený lev.

_______________________________________________________________

The Winged Lion Project Committee would also like to thank for the following sponsors for their support for this memorial:

Organizační výbor projektu Okřídleného lva, by rád poděkoval všem sponzorům a příznivcům, za podporu při realizaci stavby tohoto památníku:

Adrian Wheeler, Andrew Jackson, Andrew Smith, BAE Systems, Ben Petter & Irena Guzáková, Best Communications, Bogle Architects, British Chamber of Commerce, BRUSH SEM, Chapman Taylor, Chris Rangé, Christopher Smith, Colliers International, Crown Worldwide Group, DHL Express, Discovery Group, EnerCap Capital Partners, Europa Capital Partners, Flow East, fcafa.wordpress.com, Gerry De’Athe, Glen Emery, Guy Pinsent, Harry Bunbury, HSBC, Ian Worboys, IOMCSL Trustees, Jan Telenský, Jan Valdinger, Jan Vondraš, Jane Townsend, Allen & Overy, JLL, John Brandon, John Locke, Jonathan Hallett, JR & Blanka Smith, Kbely Airport, Knight Frank, Levey & Jung, LOM Praha, Lukáš & Katerina Ševčík, Marek Šebesťák, Martin Skalický, Matthew Stillman, Mr. & Mrs. Roger Dunlop, Nicholas Watson, Norton Rose, Palmer Capital, Petr Karel, London Market, Portland Trust, Richard Hogg, Richard Valtr, Richard Wood, Richard York, Robert Břešťan, Robert Mulcahy, Royal Bank of Scotland, Sanjiv Suri, Scott Baker, Sebastian Pawlowski, Seddons, Stevan Tennant, Steve Davis, Sue Ryder, TESCO, The British Embassy of Prague, The Charnwood Company, The Hašek Family, Tom Dolezal, Ungelt Services, Vladimír Dlouhý, Wilson & Partners, Woodcote.

_______________________________________________________________
Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Ceremony, Events, Memorial | 2 Comments

Winged Lion Memorial Plaque unveiling – Bratislava


Odhalenie pamätnej tabule československým príslušníkom RAF.

On 18 June a memorial plaque to commemorate the some 2,500 Czechoslovak airmen and women who served in the RAF during WW2 was unveiled. Two hundred and sixty of these airmen were Slovaks. The memorial plaque is located at the entrance to the Eurovea shopping center at the Milan Rastislav Štefánik Square in Bratislava and it was sponsored by the British expat communities in the Slovak Republic and Czech Republic.

Dňa 18. Júna 2014 bola odhalená pamätná doska na pamiatku približne 2500 československých letcov a žien, ktorí počas 2. svetovej vojny slúžili v RAF. Dvestošesťdesiat týchto letcov boli Slováci. Pamätná tabuľa je umiestnená pri vchode do nákupného centra Eurovea, na námestí Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a bola sponzorovaná britskými krajanskými komunitami zo Slovenskej a Českej republiky.

Attending the ceremony was Air Chief Marshal Sir Stuart Peach; Vice Chief of the Defence Staff, Milan Maxim; Chief of Army Staff of Slovakia, Livia Klaus; Czech Ambassador to Slovakia, Ms Gill Fraser; British Chargé d’Affaires in Bratislava, Miloš Koterec; Secretary of State for the Slovak Ministry of Defence, Czechoslovak RAF veterans Emil Boček, Alois Dubec and Milan Pika, local dignitaries and about 300 well-wishers.

Ceremoniálu sa zúčastnili Air Chief Marshal Sir Stuart Peach – zástupca náčelníka generálneho štábu, Genpor. Milan Maxim – náčelník generálneho štábu OS SR, Lívia Klausová – veľvyslankyňa českej republiky v Slovenskej republike, pani Gill Fraser – veľvyslankyňa Veľkej Británie v Slovenskej republike, Miloš Koterec – štátny tajomník ministerstva obrany Slovenskej republiky, Československí veteráni RAF: Gen. let. Emil Boček, Pplk. let. Alois Dubec a Gen. let. Milan Píka, miestni hodnostári a asi 300 priaznivcov.

This slideshow requires JavaScript.

The ceremony commenced at 16:30 with a short musical display by the Royal Air Force College Band. The Pipes and Drums band of the Queen’s Royal Hussars then marched on and lead the assembled VIP’s, dignitaries and invited guests to the memorial plaque.

Cremoniál začal o 16:30 h krátkou hudobnou ukážkou Royal Air Force College Band. Plukovná hudba regimentu Queen’s Royal Hussars vypochodovala a viedla zhromaždených význačných hostí, hodnostárov a ostatných pozvaných k pamätnej tabuli.

In his speech before unveiling the plaque, Air Chief Marshal Sir Stuart Peach said of the wartime Czechoslovak airmen: “Seventy years ago, 2,500 young men from your countries – from their own will – decided to take part in World War II. They flew with the Royal Air Force and were courageous. Many of their friends did not return back. We’re now unveiling a plaque in the spirit of their heroism which is not just a reminder of those brave fighters, but it is also a celebration of the common friendship between Slovakia and Britain”.

Vo svojom prejave pred odhalením pamätnej tabule, Air Chief Marshal Sir Stuart Peach povedal o československých letcoch počas 2. svetovej vojny: „Pred 70 rokmi, 2 500 mladých mužov z vašich krajín, sa z vlastnej vôle rozhodlo zúčastniť Druhej svetovej vojny. Lietali v britskom kráľovskom letectve RAF a boli odvážni. Veľa ich priateľov sa nevrátilo späť. My teraz odhaľujeme tabuľu v duchu ich hrdinstva, čo nie len pripomienkou týchto statočných bojovníkov ale taktiež je to oslava spoločného priateľstva medzi Slovenskom a Veľkou Britániou“.

Following official group photographs being taken, the Pipes and Drums band lead VIP’s, veterans and guests to the Gen M R Štefánik monument where a two minute silence was observed, followed by the National anthems of Slovakia and Great Britain.

Po oficiálnom fotografovaní, hudba regimentu Queen’s Royal Hussars viedla význačných hostí, veteránov a pozvaných k pamätníku Gen. M. R. Štefánika, kde si prítomní 2 minútami ticha uctili padlých a následne zazneli hymny Slovenskej republiky a Veľkej Británie.

The ceremony concluded, at 17:30, with a flypast display by Spitfire TE184, in the livery of F/Lt Otto Smik DFC, and flown by Stephen Stead.

Slávnosť uzavrel o 17:30 h prelet Spitfiru TE184 v podobe v akej lietal F/Lt Otto SMIK, DFC. Lietadlo bolo pilotované pánom Stephenom Steadom.

_______________________________________________________________

A sincere ‘Thank You’ to

Úprimné poďakovanie:

Euan EdworthyEuan Edworthy CEO, Best Communications, Prague, who initiated the concept of the Winged Lion monument to the Czechoslovak men and women who served in the RAF during WW2

Euanovi Edworthymu CEO, Best Communications, Praha, ktorý inicioval myšlienku pamätníka československým mužom a ženám, ktorí slúžili v RAF počas druhej svetovej vojny.Col. Andrew ShepherdCol Andrew Shepherd, Chairman of the Winged Lion Appeal and Defence Attache, British Embassy, Prague.

Plukovníkovi Andrewovi Sheperdovi, predsedovi výboru pre vytvorenie pamätníka „Okrídlený lev“ a pridelencovi Ministerstva obrany Veľkej Británie na britskom veľvyslanectve v Prahe.
Their joint efforts were the driving force of the Winged Lion Appeal, raising some £100,000 in a mere few months, to bring a a concept to the reality of the Winged Lion monument.

Ich spoločné úsilie bolo hnacou silou výzvy na vytvorenie pamätníka „Okrídlený lev“, pričom za niekoľko málo mesiacov získali viac než 100 000 libier, a tým umožnili uskutočniť túto myšlienku.

_______________________________________________________________

The Winged Lion Project Committee would also like to thank for the following sponsors for their support for this memorial:

Výbor projektu „The Winged Lion“ by taktiež rád poďakoval nasledovným sponzorom tohto pamätníka:

Adrian Wheeler, Andrew Jackson, Andrew Smith, BAE Systems, Ben Petter & Irena Guzáková, Best Communications, Bogle Architects, British Chamber of Commerce, BRUSH SEM, Chapman Taylor, Chris Rangé, Christopher Smith, Colliers International, Crown Worldwide Group, DHL Express, Discovery Group, EnerCap Capital Partners, Europa Capital Partners, Flow East, fcafa.wordpress.com, Gerry De’Athe, Glen Emery, Guy Pinsent, Harry Bunbury, HSBC, Ian Worboys, IOMCSL Trustees, Jan Telenský, Jan Valdinger, Jan Vondraš, Jane Townsend, Allen & Overy, JLL, John Brandon, John Locke, Jonathan Hallett, JR & Blanka Smith, Kbely Airport, Knight Frank, Levey & Jung, LOM Praha, Lukáš & Katerina Ševčík, Marek Šebesťák, Martin Skalický, Matthew Stillman, Mr. & Mrs. Roger Dunlop, Nicholas Watson, Norton Rose, Palmer Capital, Petr Karel, London Market, Portland Trust, Richard Hogg, Richard Valtr, Richard Wood, Richard York, Robert Břešťan, Robert Mulcahy, Royal Bank of Scotland, Sanjiv Suri, Scott Baker, Sebastian Pawlowski, Seddons, Stevan Tennant, Steve Davis, Sue Ryder, TESCO, The British Embassy of Prague, The Charnwood Company, The Hašek Family, Tom Dolezal, Ungelt Services, Vladimír Dlouhý, Wilson & Partners, Woodcote.

_______________________________________________________________
Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Ceremony, Events, Memorial | Leave a comment

Unveiled – Winged Lion Memorial, Prague.


More details to follow shortly.

Media reports here and here

_______________________________________________________________

The Winged Lion Project Committee would also like to thank for the following sponsors for their support for this memorial:

Adrian Wheeler, Andrew Jackson, Andrew Smith, BAE Systems, Ben Petter & Irena Guzáková, Best Communications, Bogle Architects, British Chamber of Commerce, BRUSH SEM, Chapman Taylor, Chris Rangé, Christopher Smith, Colliers International, Crown Worldwide Group, DHL Express, Discovery Group, EnerCap Capital Partners, Europa Capital Partners, Flow East, fcafa.wordpress.com, Gerry De’Athe, Glen Emery, Guy Pinsent, Harry Bunbury, HSBC, Ian Worboys, IOMCSL Trustees, Jan Telenský, Jan Valdinger, Jan Vondraš, Jane Townsend, Allen & Overy, JLL, John Brandon, John Locke, Jonathan Hallett, JR & Blanka Smith, Kbely Airport, Knight Frank, Levey & Jung, LOM Praha, Lukáš & Katerina Ševčík, Marek Šebesťák, Martin Skalický, Matthew Stillman, Mr. & Mrs. Roger Dunlop, Nicholas Watson, Norton Rose, Palmer Capital, Petr Karel, London Market, Portland Trust, Richard Hogg, Richard Valtr, Richard Wood, Richard York, Robert Břešťan, Robert Mulcahy, Royal Bank of Scotland, Sanjiv Suri, Scott Baker, Sebastian Pawlowski, Seddons, Stevan Tennant, Steve Davis, Sue Ryder, TESCO, The British Embassy of Prague, The Charnwood Company, The Hašek Family, Tom Dolezal, Ungelt Services, Vladimír Dlouhý, Wilson & Partners, Woodcote.

_______________________________________________________________
Posted in Ceremony, Events, Memorial | 6 Comments